Slovenčina
 

Skúšobné laboratórium uhlia

 


Skúšobné laboratórium uhlia
(SLU) bolo zriadené na základe Príkazu generálneho riaditeľa č.15/98, ktorým boli zlúčené dovtedajšie laboratóriá v odštepných závodoch Bane Cígeľ, Nováky a Handlová. Prvé osvedčenie o akreditácii  bolo Skúšobnému laboratóriu uhlia udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou dňa 18.2.2000.
K akreditácii v oblasti analýz uhlia v roku 2006 pribudla akreditácia v oblasti odberov a analýz odpadových vôd.
V roku 2013 bol rozšírený rozsah akreditácie o odber vzoriek a stanovenie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší.

 

Rozsah akreditácií:
Osvedčenie o akreditácii
Príloha k Osvedčeniu o akreditácii

Pokyny pre zákazníkov laboratória

Odborné spôsobilosti podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie:


     Ing. Ľudmila Chomová - číslo osvedčenia: OOD/4270/2018 zo dňa 19.06.2018.

  • §15, ods. 1, písm. f) – na odber a meranie prachu v pracovnom ovzduší   
  • Ing. Ľudmila Chomová - číslo osvedčenia: OOD/4270/2018 zo dňa 19.06.2018. 
Akreditované činnosti
  • Chemické a fyzikálne skúšky uhlia: stanovenie vody, popola, spaľovacieho tepla, výhrevnosti, síry a mernej sírnatosti v uhlí podľa rozsahu akreditácie.
  • Chemické a fyzikálne skúšky odpadových vôd: stanovenie biologickej spotreby kyslíka po 5 dňoch (BSK5), chemickej spotreby kyslíka dichromanom (CHSKCr), nerozpustných látok (NL), reakcie vody (pH), železa (Fe) podľa rozsahu akreditácie.
  • Odber vzoriek odpadových vôd pre fyzikálno-chemické skúšky podľa rozsahu akreditácie.
  • Odber vzoriek pevných aerosólov v pracovnom ovzduší (inhalovateľná a respirabilná frakcia)
  • Stanovenie hmotnostnej koncentrácie a obsahu pevných aerosólov (inhalovateľná a respirabilná frakcia) v ovzduší pracovného prostredia.
Neakreditované činnosti
  • rozbory banských vôd,
  • rozbory olejov z banských prevádzok,
  • analýzy banského ovzdušia.
Kontaktné osoby
Ing. Ľudmila Chomová vedúca SLU +421 906 772 296 lchomova@hbp.sk
  Zita Pastieriková vedúca hydroanalytického laboratória, manažér kvality +421 918 777 302 zpastierikova@hbp.sk
© Copyright 2004-2021 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť