Slovenčina
 

Elektroenergetika

 

Cenníky elektriny


Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.


Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0138/2022/E pre HBP., a.s.,  ktoré mení rozhodnutie č. 0094/2018/E v znení rozhodnutia č. 0160/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0159/2020/E a v znení rozhodnutia č. 0146/2021/E ktorým boli určené tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.2.2022 do konca 5. regulačného obdobia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0027/2022/E pre HBz., a.s.,  ktoré mení rozhodnutie č. 0219/2018/E v znení rozhodnutia č. 0234/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0054/2020/E a v znení rozhodnutia č. 0043/2021/E ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.1.2022 do konca 5. regulačného obdobia.

Rozhodnutie ÚRSO č.0104/2022/E pre OKTE, a.s. ktoré m e n í rozhodnutie č. 0194/2018/E v znení rozhodnutia č. 0275/2018/E, v znení rozhodnutia č. 0251/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0252/2020/E, v znení rozhodnutia č. 0113/2021/E  a rozhodnutia č. 0312/2021/E na obdobie od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia

Rozhodnutie ÚRSO 0067 2021 E-PP2021 E-PP

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy HBP, a.s. 0067 2021 E-PP

 

 

Informácie k inteligentným meracím systémom

Čo je IMS (Integrovaný merací systém)

Návod pre odberateľov k prístupu na web server https://imsweb.hbp.sk

Elektromer NP73E

Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektrickej energie


Informácie pre odberateľov

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy HBP, a.s.

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribucia _HBP, a.s. za r. 2020

Oznámenie o výške efektívnej sadzby v roku 2022 (NJF)

ŽIADOSŤ (Prihláška) pre zákazníkov mimo domácnosti o pripojenie odberu elektriny

ŽIADOSŤ (Prihláška) pre zákazníkov v domácnosti o pripojenie odberu elektriny

HBP Neodvolateľný súhlas vlastníka nehnuteľnosti k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení k distribučnej sústave a Zmluvy o prístupe do sústavy, distribúcii
© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť