Slovenčina
 

Aktuality

                                         TLAČOVÁ SPRÁVA

  

Uzatváranie banských prevádzok so štátnou pomocou

  

14. júla 2022 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), ako poskytovateľom dotácie a spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ako prijímateľom dotácie. Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 11 758 680 Eur je určená na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní v roku 2022. Štátna pomoc bola notifikovaná a schválená Európskou komisiou v novembri 2019 podľa pravidiel štátnej pomoci Európskej únie.

Z  dotácie sú hradené mimoriadne výdavky, nesúvisiace s bežnou prevádzkou spoločnosti HBP.

Konkrétne ide o:
- mimoriadne výdavky na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie,
- podpovrchové bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek,
- odôvodnené náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít,
- náklady na rekultiváciu povrchu.
 

Zamestnancom, s ktorými spoločnosť HBP rozväzuje pracovný pomer z organizačných dôvodov, v priamej súvislosti s vládou vyhláseným útlmovým programom, je vyplácané odstupné, prípadne aj odchodné v zmysle zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy.

Účelom poskytnutia dotácie je pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré sú spojené s uzatváraním uhoľných výrobných jednotiek: 12. ťažobného poľa bane Handlová, 7. ťažobného poľa bane Nováky, 11. ťažobného poľa bane Nováky, povrchových objektov centrálneho závodu baňa Nováky II v katastrálnom území Sebedražie a povrchových objektov centrálneho závodu baňa Handlová. Práce na uzatváraní uvedených  uhoľných výrobných jednotiek sú realizované kontinuálne od začiatku roka 2022 a nadväzujú na už uskutočnené práce z rokov 2019 až 2021.

 

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa                                                        3. 8. 2022
© Copyright 2004-2023 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť