Slovenčina
 

Životné prostredie

 

     Ťažobná spoločnosť považuje za svoju povinnosť vysporiadať sa  s dôsledkami banskej činnosti zodpovedne a korektne, aby po uhoľných baníkoch nezostalo  neželané dedičstvo environmentálnych záťaží.  

Aktívne pristupuje k riešeniu a minimalizovaniu dopadov banskej činnosti na prírodu a prostredie. Odstraňovanie následkov ťažby považuje za  prirodzené zavŕšenie procesu dobývania. Súborom technických opatrení usiluje  o obnovu krajiny, s cieľom vytvoriť  vhodné prostredie, ktoré bude vyhovovať celospoločenským záujmom a zodpovedať potrebám regiónu. Dôkazom toho je v roku 2023 dokončenie rekonštrukcie cesty v obci Koš, ktorá predstavuje jediné dopravné spojenie medzi obcami Sebedražie a Opatovce nad Nitrou. Po takmer dvoch desaťročiach bola na ceste obnovená premávka bez akýchkoľvek obmedzení, čo je významný prínos ku skvalitneniu dopravy v regióne hornej Nitry.

Pre posúdenie a zhodnotenie súladu činnosti s platnými právnymi predpismi spoločnosť vypracováva ročnú environmentálnu správu. V súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy  zabezpečuje povinnosti v oblasti   odpadového hospodárstva, nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu, produkcie odpadových a banských vôd, vodných stavieb, prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia, prevádzkovania zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov,  ochrany prírody krajiny, požiadavky vyplývajúce zo zákona o prevencií a náprave environmentálnych škôd, ako aj zákona o zhromažďovaní a šírení informácii o životnom prostredí.

V dôsledku ťažby uhlia došlo v predchádzajúcich obdobiach v dobývacom priestore Nováky  k pozitívnym zmenám vo funkčnom využití a členení územia. Ako príklad možno spomenúť golfový areál v obci Koš. Vplyvom banskej činnosti sa tu pôvodne rovinatý terén, ktorý by inak bolo potrebné premodelovať,  mení na členitejší, bez nutnosti ďalších terénnych úprav.


Na poddolovanom území v lokalite Koš-Nováky sa na povrchu vytvárajú cenné biotopy - mokrade a vodné plochy. Stali sa domovom pre vzácne druhy vtákov a rôznych živočíchov.  Od roku 1980 tu vzniklo viac ako 30 mokradí s celkovou výmerou okolo 50 ha. Tvoria zaujímavú mozaiku s bohatým zastúpením vodných rastlín a pestrou skladbou živočíchov. Usadil sa tu vodomilný hmyz, obojživelníky, plazy, netopiere a vodné vtáky, ktoré využívajú tieto biotypy na hniezdenie a ako oddychové miesta na transeurópskych migračných trasách. Doteraz bolo zistených 161 druhov vtákov, čo znamená najväčšiu druhovú pestrosť vtáctva v regióne. Všetky druhy sú chránené zákonom  a viaceré z nich aj medzinárodnými dohovormi. Ekosystémy v tejto oblasti sa postupne vracajú do obdobia, kedy príroda nebola umelými zásahmi a industrializáciou výraznejšie zasiahnutá.

Štandardy kvality dodávky vody a štandardy kvality odvádzania vody
a súvisiacich služieb v kalendárnom roku 2023 za regulovaný subjekt
Hornonitrianske bane Prievidza a.s., v skratke HBP a.s.
Matice slovenskej 10 
971 71 Prievidza
IČO : 36 005 622
boli dodržané:

 
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť