Slovenčina
 

Životné prostredie

 

Pri výrobe elektrickej energie na Slovensku už dlhodobo pretrváva nízka „uhlíková stopa“. Tri štvrtiny – 75% vyrábanej elektriny je  úplne bez emisií CO2,  teda „carbon free“.

Výroba elektriny z domáceho uhlia v Elektrárni Nováky bezvýhradne plní environmentálnu legislatívu platnú v EÚ o priemyselných emisiách a garantuje dodržiavanie emisných limitov. V roku 2015 prešla Elektráreň Nováky rozsiahlou modernizáciou a ekologizáciou, čo  umožňuje prevádzkovať ju aj po roku 2016 ako dôležitý a bezpečný zdroj elektriny, tepla a podporných služieb pre prenosovú sústavu.

S cieľom minimalizovať dopady banskej činnosti  na životné prostredie vynakladá spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza značné finančné prostriedky na komplexnú revitalizáciu ťažbou dotknutých území.  V období rokov 2014 - 2016 dosiahli čiastku 600 000 eur.

V roku 2014 sme uskutočnili komplexnú revitalizáciu potoka Ciglianka v extraviláne obce Cigeľ.  V roku 2015 sme na zaplavených poddolovaných pozemkoch v bývalej mestskej časti Nováky – Laskár  umožnili vytvorenie nového rybárskeho revíru „Ťakov potok“, čím sme konkrétne prispeli ku skvalitneniu životného prostredia v regióne. 

V dobývacom priestore Nováky dochádza aj k pozitívnym zmenám vo funkčnom využití a členení územia. Ako príklad možno spomenúť golfový areál v obci Koš. Vplyvom banskej činnosti sa tu pôvodne rovinatý terén, ktorý by inak bolo potrebné premodelovať,  mení na členitejší, bez nutnosti ďalších terénnych úprav.Na poddolovanom území v lokalite Koš-Nováky sa na povrchu vytvárajú cenné biotopy - mokrade a vodné plochy. Stali sa domovom pre vzácne druhy vtákov a rôznych živočíchov.  Od roku 1980 tu vzniklo viac ako 30 mokradí s celkovou výmerou okolo 50 ha. Tvoria zaujímavú mozaiku s bohatým zastúpením vodných rastlín a pestrou skladbou živočíchov. Usadil sa tu vodomilný hmyz, obojživelníky, plazy, netopiere a vodné vtáky, ktoré využívajú tieto biotypy na hniezdenie a ako oddychové miesta na transeurópskych migračných trasách. Doteraz bolo zistených 161 druhov vtákov, čo znamená najväčšiu druhovú pestrosť vtáctva v regióne. Všetky druhy sú chránené zákonom  a viaceré z nich aj medzinárodnými dohovormi. Ekosystémy v tejto oblasti sa postupne vracajú do obdobia, kedy príroda nebola umelými zásahmi a industrializáciou výraznejšie zasiahnutá.

Štandardy kvality dodávky vody a štandardy kvality odvádzania vody
a súvisiacich služieb v kalendárnom roku 2020 za regulovaný subjekt
Hornonitrianske bane Prievidza a.s., v skratke HBP a.s.
Matice slovenskej 10 
971 71 Prievidza
IČO : 36 005 622
boli dodržané:

 
© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť