Slovenčina
 

Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu

 

Pre mnohých z nás je život bez zdravotných obmedzení obohatený o kultúrne a športové zážitky samozrejmosťou. Je však veľa takých, ku ktorým život nie je štedrý. Zdravotne postihnutí občania, osirelé deti, sociálne slabšie skupiny … Sú medzi nami a snažia sa žiť rovnako ako my. V každodennom živote narážajú na mnohé, pre nás neviditeľné prekážky a otvorenú nerovnosť príležitostí, ktoré im bránia plnohodnotne sa zapojiť do všetkých oblastí spoločenského života.

Aby mali lepší prístup k vzdelaniu, pracovnému uplatneniu, službám a iným dôležitým oblastiam života založili Hornonitrianske bane Prievidza v roku 2004 Nadáciu bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu. Finančnou základňou sú dobrovoľné príspevky a dary od sponzorov a širokej verejnosti. Okrem toho fyzické a právnické osoby môžu dobrovoľne poukazovať na jej konto dve percentá zo svojich daní.

Zo získaných finančných prostriedkov nadácia napomáha humánnym cieľom, ako podpora zdravia, úrovne zdravotníctva, rozvoj a zachovanie kultúrneho dedičstva, športových podujatí, mládežníckeho športu a zvyšovanie úrovne vzdelávania v regióne hornej Nitry.

Ak ani vám nie sú ľahostajné osudy spoločensky hendikepovaných skupín ľudí a chcete prispieť k ich lepšiemu uplatneniu či zlepšeniu zdravotného stavu, môžete tak urobiť nasmerovaním 2 % z vašich zaplatených daní z príjmu pre Nadáciu Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu.


Údaje o nadácii

Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu

IČO: 37919695

Sídlo: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Zakladateľ: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza,
IČO: 36005622
Deň vzniku: 2. 11. 2004

Účel nadácie:
Podporovať vytvorenie podmienok pre rozvoj regiónu hornej Nitry a skvalitnenie životných podmienok jeho obyvateľov prostredníctvom:
a) podpory zdravotníctva, najmä zvyšovaním odbornej úrovne personálu a kvality vybavenia zdravotníckych zariadení, ako aj poskytovanie pomoci zdravotne postihnutým osobám,
b) podpory kultúry, najmä vo forme podpory múzeí, knižníc, divadiel, galérií, organizovaných kultúrnych podujatí a jednotlivých umelcov,
c) podpory vzdelávania, najmä školských zariadení a poskytovanie pomoci osobitne nadaným žiakom a študentom,
d) podpory športu, najmä vo forme podpory športových klubov a združení, ako aj jednotlivých športovcov.
Pri podpore konkrétnych aktivít alebo programov v oblasti zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu môže nadácia spolupracovať aj s inými nadáciami, ktoré pôsobia v rovnakých alebo obdobných oblastiach.

Štatutárny orgán: Správca Mgr. Adriana SIVÁKOVÁ

Žiadosti o príspevok z nadácie môžete doručiť elektronicky na adresu : hovorca@hbp.sk,  asivakova@hbp.sk, poštou na adresu spoločnosti:  HBP, a. s., Nadácia Bane, Matice Slovenskej 10, 971 01  Prievidza.

Tel. : +421 906 771 309 (od 7.00 – 14.00 h).
© Copyright 2004-2024 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť