Slovenčina English
 

Poslanie a vízia

 

Najbližšie roky fungovania Hornonitrianskych baní Prievidza budú v intenciách vládou prijatých rozhodnutí – uznesenia vlády SR č. 580/2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a uznesenia vlády č. 336/2019 k Akčnému plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

Po ukončení ťažby uhlia  z Bane Cigeľ v októbri 2017 v súčasnosti prebieha ťažba uhlia z dobývacích priestorov Handlová, Nováky a Čáry tak, aby sme zabezpečili odbyt uhlia v zmysle schváleného všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobu elektriny z domáceho uhlia do roku 2023. Zodpovedne sa pripravujeme  na jej postupné ukončenie. V súčasnosti realizujeme Európskou komisiou notifikovaný program postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky.

 

 

Súbežne pokračujeme v príprave nových projektov na diverzifikáciu zamestnanosti a čiastočné udržanie pracovných miest, po ukončení ťažby uhlia. Reagovali sme oveľa skôr, ako sa začalo hovoriť o transformácii regiónu,  rozšírením podnikateľskej činnosti v rámci  nebanských aktivít. Dnes sú pozitívnym príkladom využitia areálu hnedých parkov,  obnoviteľných zdrojov energie a príspevkom baní k udržaniu zamestnanosti. Potenciál vidíme  vo využití firemnej infraštruktúry, najmä v oblasti  inovácie opráv a výroby železničných vagónov, v strojárskej činnosti a  v ďalšom rozšírení agro-potravinárskych  aktivít. Projektové zámery sú zamerané na:  rozšírenie kapacít v oblasti opráv a revízií vagónov, na strojársku výrobu - inovatívnu výrobu podvozkov železničných vagónov, projekt zásobovania teplom v regióne, rozšírenie skleníkového hospodárstva, rozšírenie chovu sumčeka afrického a revitalizáciu areálu bane Cigeľ.                       

Do prebiehajúceho procesu transformácie sme sa zapojili s odhodlaním nadviazať a pokračovať v rozpracovaných projektových zámeroch, a umožniť tak našim zamestnancom nové pracovné uplatnenie. 
© Copyright 2004-2021 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť