Slovenčina
 

Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám

 

 

Združenie Na pomoc sirotám a vdovám je dobrovoľným a nezávislým združením občanov zameraným na podporu a pomoc deťom, ktorým zomrel jeden z rodičov na následky pracovného úrazu, najmä v baníctve.

Členmi združenia sú:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s.

Prioritou združenia je prispievať deťom na výchovu a vzdelávanie, na úhrady školného, rôznych kurzov, škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Matkám menších detí prispievať na poplatky v materských škôlkach, ale aj pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok, či ozdravných pobytov.

Riadnym členom združenia môže byť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne súhlasí s členstvom a stanovami občianskeho združenia. Finančné a materiálne prostriedky získava občianske združenie z členských príspevkov, sponzorských príspevkov, resp. darov.

Finančné prostriedky na konto občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám je možné zasielať na číslo účtu  9043780001/5600, Prima banka Slovensko.

Formy pomoci

Údaje k darovacej zmluve

KontaktFormy pomoci

Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám podáva pomocnú ruku pri zabezpečovaní rodinnej a detskej rekreácie, pri riešení zamestnania, pri získaní vzdelania detí, podpore ich športových aktivít a v prípade zdravotných problémov je nápomocné pri získaní zdravotných pomôcok alebo poskytnutí príspevku na liečebné pobyty a pod.

Svoje ciele realizuje prostredníctvom týchto aktivít:
- umožňuje deťom z postihnutých rodín dosiahnuť vzdelanie, zodpovedajúce ich predstavám a možnostiam,
- po ukončení vzdelávania pomáha pri ich zaradení do aktívneho pracovného procesu na základe získaného vzdelania, a to i mimo spoločnosť HBP, a.s.,
- v odôvodnených prípadoch hľadá vhodné pracovné uplatnenie pre pozostalé vdovy,
- umožňuje osirelým deťom rozvíjať talent v záujmových oblastiach kultúry a športu,
- poskytuje všetkým členom postihnutých rodín (manželka, deti) možnosť všeobecnej aj špeciálnej lekárskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, spadajúcich do oblasti vplyvu spoločnosti HBP, a.s., za rovnakých podmienok, ako majú zamestnanci spoločnosti,
- diferencovane posudzuje potreby podľa sociálneho postavenia rodín a ich možností aj s ohľadom na počet detí a postavenia rodiny v spoločnosti,
- v spolupráci so zdravotnými poisťovňami umožňuje osirelým deťom rekondično-rehabilitačné pobyty,
- v prípadoch, keď sa bude jednať o dieťa so špeciálnymi zdravotnými problémami, rieši individuálne pomoc v rámci možností občianskeho združenia a jeho členov.

  

 

Údaje k darovacej zmluve


Meno: Na pomoc sirotám a vdovám, občianske združenie
Sídlo: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
IČO: 42026318
Zastúpenie: JUDr. PAVOL RAFAJ

 

 

Kontakt


Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza


JUDr. Pavol Rafaj 
+421 918 777 009
prafaj@hbp.sk
© Copyright 2004-2021 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť