Slovenčina
 

Akreditované kurzy

Untitled document

Hlavné ciele vzdelávania:

 • zabezpečovať vzdelávanie pre všetky skupiny zamestnancov a.s. HBP so zámerom dosiahnutia kvalitnejšej a efektívnejšej pracovnej činnosti,
 • periodické školenia a preskúšavania,
 • systematická príprava manažmentu a personálnych rezerv v a.s. HBP.
Vzdelávanie v HBP, a.s. sa riadi plánom vzdelávania na príslušný rok, ktorý odráža vzdelávacie ciele a potreby akciovej spoločnosti. Okrem kurzov s celoštátnou pôsobnosťou sú v rámci akciovej spoločnosti školení vlastní zamestnanci pre obslužné profesie. Všetky kurzy sú ukončené záverečnou skúškou. V rámci nadobudnutých profesií sú zabezpečované aj periodické školenia a skúšky.

Akreditované kurzy s celoštátnou pôsobnosťou:

 • zvárači (elektrickým oblúkom, plameňom, úradné skúšky podľa STN EN 287-1,2)
 • strelmajstri pre plynujúce bane, pre povrchové dobývanie, pre stavebné práce a deštrukcie
 • baník mechanizovaných pracovísk
V rámci teoretickej prípravy sa zamestnanci pripravujú na rôzne obslužné profesie - prevažne v robotníckych profesiách.
Kurzy a školenia pre obslužné profesie:

 • strojníci dobývacích kombajnov,
 • strojníci raziacich kombajnov,
 • vodiči závesných lokomotív,
 • riadiči banských koľajových lokomotív,
 • žeriavnici, viazači bremien a podobne.

V rámci systematickej prípravy manažmentu a personálnych rezerv sú zabezpečované prostredníctvom renomovaných vzdelávacích agentúr komplexné vzdelávacie programy, ktoré absolvujú vybrané skupiny riadiacich zamestnancov na rôznych úrovniach riadenia. Programy sú zamerané na oblasti riadenia ľudských zdrojov, vedenia a motivácie zamestnancov, riadenie výroby, účtovníctvo, financie, strategický rozvoj.

Činnosť vzdelávania je organizovaná centrálne
s riadiacim pôsobením na jednotlivé odštepné závody, ktoré zabezpečujú prevažnú časť vzdelávania v rámci akciovej spoločnosti.© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť