Slovenčina
 

Vzdelávanie novej generácie je budúcnosťou firmy

Untitled document

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. venuje veľkú pozornosť budúcej generácii vysokokvalifikovaných zamestnancov, čo potvrdzuje i skutočnosť, že je držiteľom Osvedčení o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v‌ systéme duálneho vzdelávania od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej banskej komory.

Pre školský rok 2017/2018 spoločnosť pripravuje učebnú zmluvu
so Strednou odbornou školou, Lipová 8 v Handlovej, kde bude možné študovať v odbore:
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika       5 žiakov

Pre školský rok 2017/2018 spoločnosť pripravuje učebnú zmluvu
so Strednou odbornou školou, Lipová 8 v Handlovej,
kde bude možné študovať v odbore:
2176 H mechanik banských prevádzok                           15 žiakov

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 2176 H mechanik banských prevádzok a 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika.
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie‌ o záverečnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu baník, mechanik banských prevádzok a povolaniu elektrikár.


Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie v rozsahu:
- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa),
- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa,
- cestovné náhrady v súlade so zákonom o cestovných náhradách za cestovné za dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska do miesta výkonu praktického vyučovania a z miesta výkonu praktického vyučovania a to 1 x za mesiac.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník     0 €/mes. 
2. ročník   60 €/mes.  
3. ročník   80 €/mes.

Odmena za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník 2,184 EUR/1 h
2. ročník 2,184 EUR/1 h
3. ročník 2,184 EUR/1 h

Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
- pohovoru s uchádzačom,
- hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ.

Bližšie informácie

Osobne na HBP, a.s., pracovisko Nováky v pracovných dňoch od 6,00 do 14,00 hod. 
Telefonicky na:
+421 906 772359 - Mgr. Kurciníková,
+421 906 772330 - Mgr. Latkoczyová,
+421 906 772332 - Mgr. Oravcová.
© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť