Slovenčina
 

Ponuka odborného vzdelávania

Vzdelávanie novej generácie patrí k našim prioritám

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. venuje veľkú pozornosť budúcej generácii kvalifikovaných zamestnancov, čo potvrdzuje i skutočnosť, že je držiteľom Osvedčení o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej banskej komory.

Pre školský rok 2020/2021 spoločnosť pripravuje učebné zmluvy

  •  so Strednou odbornou školou, Lipová 8 v Handlovej, kde bude možné študovať v odbore:

2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika       5 žiakov

  •  so Strednou odbornou školou, T. Vansovej v Prievidzi, kde bude možné študovať v odbore:

2466 H02 mechanik - opravár stroje a zariadenia          6 žiakov

Pracoviská duálneho vzdelávania:

Baňa Nováky – elektromechanici

Banská mechanizácia a elektrifikácia – mechanici

 

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Spoločnosť  bude poskytovať praktické vyučovanie pre žiakov ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore

-       2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika

-       2466 H02 mechanik - opravár stroje a zariadenia.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia:

 Absolvent  sa môže uplatniť v pracovnom procese  ako zamestnanec spoločnosti v profesii:

-        elektrikár, resp. elektromechanik

-        mechanik-opravár strojov a zariadení

 na pracoviskách spoločnosti, ktoré sú umiestnené  v podzemí i na povrchu.

Hmotné zabezpečenie žiaka:

 Spoločnosť poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie v rozsahu:

-       osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom ich  poskytuje svojím zamestnancom,

-       posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje (t.j. preventívnu prehliadku),

-       stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení za rovnakých podmienok, za akých sa stravujú zamestnanci spoločnosti,

-       cestovné náhrady v súlade so zákonom o cestovných náhradách za cestovné za dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska do miesta výkonu praktického vyučovania a z miesta výkonu praktického vyučovania a to 1 x za mesiac.

Finančné zabezpečenie žiaka:

A/ Motivačné štipendium v rámci  denného štúdia:
1. ročník     50 €/mes. 
2. ročník   100 €/mes.  
3. ročník   150 €/mes.

Motivačné štipendium spoločnosť poskytuje v prípade uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o nástupe absolventa do pracovného pomeru po ukončení štúdia.

B/ Odmenu za produktívnu prácu, pričom výška  základnej odmeny za produktívnu prácu žiaka sa odvíja od aktuálnej hodinovej minimálnej mzdy na Slovensku.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov:

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
- pohovoru s uchádzačom,
- hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ.

 Bližšie informácie budú poskytnuté:

-       osobne na pracovisku spoločnosti v Novákoch v pracovných dňoch od 6,00 do 14,00 hod.

-       telefonicky na číslach:
+421 906 772330 - Mgr. Latkoczyová,
+421 906 772332 - Mgr. Oravcová.

 
© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť