Slovenčina
 

Tlačové správy 2020


17.03.2020 Opatrenia spoločnosti v súvislosti s ochranou pred korona vírusom

04.03.2020 Rokovanie Konzultačnej komisie pre priemyselné zmeny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

07.02.2020 Banícka nadácia pomáha

20.01.2020 Primátorka Prešova poďakovala banskej záchrannej službe

Top

 

Opatrenia spoločnosti v súvislosti s ochranou pred korona vírusom

Hornonitrianske bane Prievidza sú subjektom hospodárskej mobilizácie. Vzhľadom na to, že sme prvkom kritickej infraštruktúry a v baniach prebieha nepretržitá prevádza, na odporúčanie Ministerstva hospodárstva SR sme v krátkom čase zriadili tzv. „záložný špecializovaný tím odborníkov“.

Banské práce a ťažba uhlia pokračujú. Mimoriadna situácia si zatiaľ nevyžiadala odstávku pracovísk.

Krízový štáb spoločnosti sa riadi pokynmi hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva. V priestoroch organizácie sme zabezpečili pre zamestnancov všetky dostupné informácie, súvisiace s ochranou a znížením rizika nákazy pred korona vírusom.

Nariadili sme povinné nosenie ochranných rúšok všetkým zamestnancom. V prvom rade boli pridelené zamestnancom prvého kontaktu a fárajúcim baníkom. Musia ich používať pri doprave v dopravných nádobách, vo fáracích vozoch a pri všetkých kontaktných pracovných operáciách. Ochranné rúška, respirátory a ochranné rukavice sú postupne distribuované, tak, aby boli nimi vybavení všetci zamestnanci.

Každý zamestnanec v dotazníku zodpovedal na otázku, či sa v zdržiaval v zahraničí, resp. či bol v zahraničí rodinný príslušník, či iná osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. V prípade pozitívnych anamnéz sú prijímané opatrenia a zamestnanci sú ponechávaní v karanténe, v súlade s pravidlami prijatými ústredným krízovým štábom.

Pre niektoré pracovné pozície sme vytvorili podmienky pre prácu z domu.

Zabezpečujeme dezinfekciu dopravných nádob ťažného stroja a osobných vozov pre dopravu baníkov do podzemia striekaním dezinfekčným prostriedkom po každom fáraní.

Zvýšili sme a opakovane vykonávame dezinfekciu spoločných priestorov, sociálnych zariadení, kúpeľní a ostatných rizikových priestorov. Umiestnili sme dávkovače dezinfekčných prostriedkov na vybraté miesta.

Sprísnili sme hygienické opatrenia a podmienky pre vstup cudzích osôb do organizácie, ako aj pre dodávateľské a kuriérske služby.

Vo výdajniach stravy sme zaviedli podávanie balenej stravy, ktorú si zamestnanci konzumujú mimo jedálne na svojom pracovisku.

Zrušili sme organizovanie niektorých porád, školení, rekondičných pobytov a vysielanie zamestnancov na služobné cesty mimo sídla zamestnávateľa.

Prijaté opatrenia platia aj pre Hlavnú banskú záchrannú stanicu, ktorá je odštepným závodom spoločnosti. Stála pohotovostná banská záchranná služba je zabezpečovaná nepretržite, bez obmedzení. Má dostatok ochranných prostriedkov pre banských záchranárov, a to nielen v priestoroch banskej záchranky, ale aj v zásahových vozidlách. HBZS ako súčasť Integrovaného záchranného systému je pripravená poskytnúť pomoc a plnú súčinnosť všetkým zložkám záchranného systému a štátu pri riešení mimoriadnej situácie súvisiacej s prevenciou pred šírením korona vírusu.

Na situáciu v spoločnosti aktuálne reagujeme a v prípade nevyhnutnosti operatívne prijímame ďalšie potrebné opatrenia. 

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa 17.03.2020

Top

 

Rokovanie Konzultačnej komisie pre priemyselné zmeny

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Okrúhly stôl v uhoľných regiónoch v transformácii

Po 110 rokoch ťažby hnedého uhlia stojí región hornej Nitry na prahu zmien. V rámci pilotného programu bol zaradený do Platformy uhoľného priemyslu pre prechod baníckych regiónov na novú ekonomickú budúcnosť. Uznesením vlády Slovenskej republiky bolo v závere roka 2018 schválené ukončenie podpory výroby elektrickej energie z domáceho uhlia v roku 2023.

Vzhľadom na ťažobné možnosti ložiska sme boli strategicky a investične pripravení na ťažbu do roku 2030. Rozhodnutie o útlme banskej činnosti v roku 2023 nepriaznivo zasiahlo do podnikateľských zámerov spoločnosti.

Akceptujeme záväzky našej krajiny v oblasti ochrany ovzdušia, ale upozorňujeme, že spomedzi európskych krajín má Slovensko pred sebou najkratší možný termín ukončenia dobývania uhlia.

Na jednej strane je to príležitosť pri dostatočnej flexibilite v uvoľňovaní prostriedkov vytvoriť z relatívne malého uhoľného regiónu "vlajkovú loď " transformácie. Na druhej stane to vyžaduje čo najskôr vytvoriť podmienky pre čerpanie prostriedkov Európskych fondov a vo veľmi krátkom čase realizovať náhradné projekty. Je namieste otázka, do akej miery je reálne, zvládnuť všetky špecifiká premeny regiónu v rekordne krátkom čase nastávajúcich štyroch rokov.

V tejto súvislosti sa vynárajú nové skutočnosti, na ktorých riešenie zatiaľ nevieme reagovať:

Akčný plán transformácie regiónu predpokladá ideálny stav medzi znižovaním stavov zamestnancov a vytváraním nových miest. Realita začína poukazovať na opačný trend. 
Od začiatku roka 2018, kedy sme začali prijímať opatrenia v súvislosti s útlmom banskej činnosti, do konca tohto roku, zníženie stavu zamestnancov baní dosiahne 1000 ľudí. Tvorba nových pracovných príležitostí je na úrovni 200 miest. Už v tomto roku bude veľký rozdiel medzi počtom odchádzajúcich zamestnancov a tvorbou náhradných pracovných pozícií. Rezervy v rámci prirodzených odchodov sú už vyčerpané. Brány ťažobných prevádzok v priebehu roku 2020 opustí cca 300 zamestnancov v produktívnom veku, pre ktorých je nevyhnutné čo najskôr nájsť nové pracovné uplatnenie.

Súčasťou Akčného plánu je „Program postupného doťaženia a uzatvorenia ťažobných polí“, s časovým horizontom do roku 2027. 
Program postupného doťaženia uhoľných zásob sa týka Bane Handlová a Bane Nováky. V roku 2018 bola spoločnosti poskytnutá štátna pomoc na uzatvorenie a likvidáciu dobývacieho priestoru bane Cigeľ, kde bola ukončená ťažba 27. októbra 2017.

V minulom roku sme pristúpili k postupnému ukončeniu ťažby uhlia a uzatvoreniu jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky s časovým horizontom do roku 2027. V novembri minulého roka bola Európskou komisiou notifikovaná štátna pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní do roku 2027 . Je určená na pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré nesúvisia s bežnou výrobou. Ide o bezpečnostné práce v podzemí, vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek, náklady na rekultiváciu povrchu, asanácie bývalých uhoľných ťažobných lokalít, vrátane mimoriadnych výdavkov na odstupné pracovníkov, ktorí prichádzajú o zamestnanie v dôsledku uzatvorenia týchto ťažobných jednotiek.

Je potrebné, aby Program postupného uzatvorenia v zmysle Akčného plánu bol zapracovaný do štátneho rozpočtu na nasledujúce roky.

Na ukončenie ťažby je naviazané využívanie hnedého parku a riešenie daňových povinností za nevyužívané nehnuteľnosti. 
Dobývací priestor troch baní na hornej Nitre má rozlohu 103 km2, z toho 406 000 metrov2 tvoria areály hnedých parkov. Nachádza sa v nich 407 objektov, za ktoré uhrádzame obciam a mestám daň z nehnuteľnosti, za rok 2020 ju predpokladáme vo výške 471 000 eur. Po ukončení ťažby uhlia sa nebudú tvoriť zdroje. Bude nevyhnutné vyriešiť zmenu daňových povinností za nevyužívané budovy a nehnuteľnosti a vzniknutý stav čo najskôr zohľadniť v legislatíve Slovenskej republiky.

V súvislosti s financovaním projektových zámerov odzneli optimistické prísľuby, že na pomoc baníckemu regiónu sú pripravené stovky miliónov eur.

Podpora pre veľké spoločnosti je výrazne obmedzená. Všetky systémy čerpania sú pre nás nastavené tak, že intenzita pomoci činí len 25 percentný príspevok z eurofondu. Napriek kvalitnej pripravenosti projektových zámerov, pri čerpaní štrukturálnych fondov začíname narážať na prvé problémy.

Potenciál tvorby nových pracovných miest vidíme vo využití firemnej infraštruktúry, najmä v oblasti inovácie opráv a výroby železničných vagónov, v strojárskej činnosti a v ďalšom rozšírení agro-potravinárskych aktivít. Aby mali zmysluplné projekty šancu byť realizované, je potrebné urobiť zmenu pri čerpaní eurofondov už v programovacom období 2014 – 2020 a v rokoch 2021 až 2027, resp. výnimku v pravidlách financovania projektov.

Pri zabezpečovaní transformácie sa banícky región nezaobíde bez podpory zo strany Európskej únie a vládnych inštitúcií. Účelom dnešného rokovania bolo identifikovať kľúčové problémy regiónu.

Z pohľadu ťažobnej organizácie považujeme za rozhodujúce:

nutnosť špecifického prístupu k regiónu hornej Nitry, pretože ako jediný sa v rámci členských krajín únie musí vysporiadať s ukončením ťažby uhlia v rekordne krátkom čase,

dynamizovať procesy transformácie na hornej Nitre a čo najskôr naštartovať možnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov, ako aj výber a realizáciu projektových zámerov na podporu zamestnanosti,

nastaviť spravodlivé a motivujúce pravidlá pre financovanie projektov pre ťažobnú spoločnosť a veľké organizácie,

• preferovať projekty s vyššou pridanou hodnotou a tie, ktoré vytvoria dostatok pracovných príležitostí vo výrobnej sfére,

• apelovať na vlády jednotlivých krajín, aby zahrnuli do svojich rozpočtov potrebné zdroje na korektné a bezpečné uzatváranie banských prevádzok, v súlade so sociálnymi aspektmi a environmentálnymi požiadavkami.

Nádejou novej budúcnosti regiónu sú opatrenia, ktoré čo najskôr prinesú nové pracovné príležitosti v dôstojných alternatívach zamestnanosti. V Hornonitrianskych baniach Prievidza chceme využiť kapacity a urobiť všetko preto, aby sa obyvatelia aj v budúcnosti na hornej Nitre zastabilizovali.

 

Peter Čičmanec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bojnice 04.03.2020

Top

 

Banícka nadácia pomáha

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, ktorú v roku 2004 založili Hornonitrianske bane Prievidza, prioritne pomáha zamestnancom, baníckym dôchodcom, ich rodinným príslušníkom a ostatným obyvateľom hornej Nitry, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii.

V roku 2019 nadviazala na aktivity predchádzajúcich období a vďaka dobrosrdečnosti zamestnancov a ostatných darcov, ktorí sa jej rozhodli venovať 2% zo zaplatenej dane, rozdelila medzi žiadateľov takmer 14 000 eur.

V rámci finančných možností, v súlade so stratégiou humanitárnej a sponzorskej činnosti, sociálne a zdravotne znevýhodneným prispela na úhradu liekov, liečebných nákladov a skvalitňovanie podmienok zdravotnej starostlivosti sumou viac ako 6 600 eur.

Na vzdelávanie detí a mládeže, na aktívne využitie ich voľného času vynaložila 400 eur.

Viac ako 3000 eur smerovalo na organizovanie kultúrnych podujatí v regióne, podporu umeleckých súborov a aktivít zameraných na zachovávanie historických pamiatok a baníckeho kultúrneho dedičstva.

V oblasti športu vynaložila 3 850 eur, predovšetkým na rozvíjanie mladých športových talentov, organizovanie športových podujatí pre mládež a na vytváranie podmienok pre športové vyžitie detí a mládeže.

Hornonitrianske bane Prievidza, ako jeden z najväčších podnikateľských subjektov na hornej Nitre a v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a aj naďalej plánujú finančne podporovať ľudí, ktorí sa v dôsledku nepriaznivých zdravotných ťažkostí či zložitej životnej situácie ocitli v sociálnej núdzi. Aj naďalej plánujú podporovať vzdelávanie detí a mládeže, rozvíjanie talentu nadaných detí a organizovanie zmysluplných kultúrnych a športových aktivít.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa 07.02.2020

 

Primátorka Prešova poďakovala banskej záchrannej službe

Dve čaty banských záchranárov, ktoré zabezpečovali stálu týždennú pohotovostnú službu na Hlavnej banskej záchrannej stanici v Prievidzi, sa v piatok 6. decembra 2019 pomaly pripravovali na jej ukončenie a vystriedanie svojimi kolegami. Situácia sa v okamihu zmenila, keď Slovenskom otriasla správa o výbuchu plynu v panelovom dome v Prešove, ku ktorému došlo krátko popoludní na Mukačevskej ulici 7.

Vážnosť situácie si vyžadovala nasadenie všetkých záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému Slovenska, do ktorého spadá aj Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi. Na výzvu na záchranu ľudských životov operatívne reagovali ôsmi službukonajúci banskí záchranári okamžitým výjazdom do Prešova.

Ich obetavosť a ochotu nastúpiť do zásahu ocenila ďakovným listom, adresovaným Hlavnej banskej záchrannej stanici, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Vyjadrila v ňom „úprimné a vrúcne poďakovanie banskej záchrannej službe za mimoriadne nasadenie, pomoc, súčinnosť a koordináciu pri náročnom zásahu v súvislosti s tragickým výbuchom plynu“.

Hoci sú banskí záchranári známi najmä likvidáciou havárií a záchrannými prácami v podzemí hlbinných baní, doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že vďaka špeciálnej technike a dôkladne vycvičenému tímu dokážu s minimalizáciou rizikových faktorov pracovať v extrémnych podmienkach, v nedýchateľnom, výbušnom alebo zdraviu škodlivom prostredí. Možnosť ich uplatnenia pri zvládaní krízových situácií je preto nielen v podzemí, ale aj v bežnom živote.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa 20.01.2020

Top
© Copyright 2004-2020 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť