Slovenčina English
 

Coal catalogue

Ťažobné
pole

Coal bed
Druh uhlia


Assortment
Kvalitatívne znaky
Average Quality Parameters
Zrnitosť

Grain


Voda

Water
Popol

Ash
Obsah síry

Sulph. Content
Merná
sírnatosť


Nom. Sulph. Content
Vodík

Hy-
dro-
gen
Vlastnosti
popola

Ash
Properties
Výhrev-
nosť

Fuel Value
Wrt Ar StrSrm Hdaf TATBTCQri
mm%%%g/MJ%°C°C°CMJ/kg
Triedené druhy uhlia
Sorted coal
Handlovákocka  1+2
cube 1+2
30-120 25,0-27,0 7,5-10,0 1,5-1,9 0,9-1,1 5,4 1239 1254 1273 15,0-17,0
Cigeľorech 1
nut 1
20-40 24,0-26,0 7,0-10,0 1,5-1,9 0,9-1,1 5,4 1239 1254 1273 14,8-17,0
Cigeľorech 2
nut 2
8-20 24,0-26,0 7,0-10,0 1,5-1,9 0,9-1,1 5,4 1239 1254 1273 14,5-17,0
Energetické druhy uhlia
Energetic coal
Novákydrobné 1
small 1
0-20 35,0-38,0 15,0-18,0 2,3-2,8 2,0-2,6 5,0 1256 1293 1366 10,5-11,8
Handlovádrobné 3
small 3
0-20 16,0-19,0 30,0-34,0 0,9-1,3 0,7-1,2 5,6 1394 1440 1504 11,0-14,0
Nováky0-20 33,0-37,0 23,0-26,0 2,2-2,6 2,0-2,7 5,1 1256 1293 1366 09,5-11,0
Čáry0-20 38,0-42,0 16,0-21,0 1,0-1,2 0,9-1,3 5,5 1264 1305 1361 09,0-10,5

Význam použitých symbolov a termínov
Denotation of used symbols and marks
Q ri výhrevnosť v pôvodnom stave (MJ/kg)
fuel value in natural state (MJ/kg)
Srm merná sírnatosť (g/MJ)
nom. Sulph. content (g/MJ)
W rt % obsah celkovej vody v pôvodnom stave
% proportion of water in natural state
Vr % podiel prchavej horľaviny
% proportion volatile combustible
Ar % obsah popola v pôvodnom stave
% ash content in natural state
Hdaf % vodíka v horľavine
% proportion Hydrogen in combustible

Vlastnosti popola
Ash Properties
TA teplota mäknutia
softening range
TB teplota topenia
fusing point
TC teplota tečenia
thaw point
Označenie ukazovateľa podľa stavu paliva
horný index r
upper index r
pôvodný stav paliva
natural state of combustible
horný index daf
upper index daf
horľavina paliva
flamable combustible


Kontaktná adresa a telefónne číslo
Contact info

HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a.s.
Ul. Matice slovenskej 10
Odbor odbytu uhlia
971 71 Prievidza
tel.:+421 906 772 527
tel.,fax: 046/567 2706
e-mail: expedicia@hbp.sk
Základné normy používané pre skúšanie tuhých palív
STN 44 1402 Zásady pre stanovenie a preverovanie akosti tuhých palív.
STN 44 1304 Tuhé palivá. Metódy odberu a úpravy vzoriek pre laboratórne skúšky.
STN 44 1340 Tuhé palivá. Triediaca skúška pre stanovenie granulometrického zloženia.
STN ISO 1928 Stanovenie spaľovacieho tepla kalorimetrickou metódou v tlakovej nádobe a výpočet výhrevnosti.
STN 44 1377 Tuhé palivá. Stanovenie obsahu vody.
STN ISO 1171 Tuhé palivá. Stanovenie popola.
STN 44 1379 Tuhé palivá. Stanovenie celkového obsahu síry.© Copyright 2004-2022 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť