Slovenčina
 

Tlačové správy 2014

Tlačové správy 2014

13.09.2014 Družstvo našich banských záchranárov strieborné na IMRC 2014 v Katoviciach

06.06.2014 Hornonitrianske bane Prievidza si vychovali tucet nových inžinierov

03.06.2014 Vstup Hornonitrianskych baní Prievidza do spoločnosti PTH

29.05.2014 Banskí záchranári dokážu pracovať aj v nedýchateľnom prostredí

25.02.2014 Svetový úspech nevidiaceho športovca

15.01.2014 Rok 2013 v Hornonitrianskych baniach PrievidzaTlačové správy 2013

Tlačové správy 2012

Tlačové správy 2011

Tlačové správy 2010

Tlačové správy 2009Top

Družstvo slovenských banských záchranárov Hornonitrianskych baní Prievidza strieborné na majstrovstvách sveta IMRC 2014 v Katoviciach.

Družstvo banských záchranárov sa 6. – 13 septembra zúčastnilo IX. ročníka Medzinárodných pretekov banských záchranárov v Katoviciach v Poľskej republike. Konali sa pod záštitou prezidenta Poľskej republiky Bronislawa Komorowskiego, Centrálnej banskej záchrannej stanice v Bytomi a poľskej štátnej banskej správy. Okrem nášho družstva súťažilo ďalších 16 zahraničných (Austrália, Čína, India, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Mongolsko, Rumunsko, Rusko, Turecko a Vietnam) a štyri poľské záchranárske tímy. Celkovo sa do majstrovstiev sveta zapojilo 21 súťažných družstiev z 13 štátov.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách. V prvej išlo o vyhľadávanie skrytých chýb na dýchacom prístroji na čas, v druhej o nastavenie a kontrolu indikačnej techniky na čas, v tretej o poskytnutie prvej pomoci a transport zranenej osoby v dymovom polygóne. Štvrtá – hlavná kategória - bola zameraná na prieskum časti bane na pripravenom súťažnom polygóne (simulovaná záchranná akcia). Slovenské družstvo v hlavnej súťažnej kategórii reprezentovali siedmi členovia (B. Lalík, B. Mlátko, Ľ. Neuschl, M. Šimka, Ing. R. Jurík a na banskej základni pôsobili a priebeh záchranárskej akcie riadili Ing. M. Oršula a Ing. J. Vojtáš). Úspešné splnenie náročných súťažných úloh prinieslo hornonitrianskym banským záchranárom fantastické druhé miesto, vo veľmi tesnom odstupe za víťazným poľským družstvom z Bytomi. Tretie miesto obsadilo záchranárske družstvo z Austrálie.

Pre slovenské banské záchranárstvo dosiahnutý úspech predstavuje doposiaľ nepokorenú métu. Vnímame ho súčasne ako profesionálne ocenenie odbornej úrovne všetkých záchranárov banského záchranného zboru Hornonitrianskych baní Prievidza.

Hlavná banská záchranná stanica Prievidza je odštepným závodom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. Vykonáva banskú záchranársku činnosť a služby v oblasti bezpečnosti. Banská záchranná služba je jednou zo základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky. Je ustanovená zo Zákona č. 51/88 Zb., § 7 „o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.“ Súčasne je určená ako jedna z troch záchranných zložiek pre potreby riešenia a prevencie závažných priemyselných havárií.

Ing. Jana Janáčová, útvar tlačového hovorcu, 13.09.2014


Top

Hornonitrianske bane Prievidza si vychovali tucet nových inžinierov

Dvanásť zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza úspešne ukončilo inžinierske štúdium „Technológie baníctva a tunelárstva“ na Fakulte Baníctva, ekológie a riadenia geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Najväčšia hnedouhoľná ťažobná spoločnosť Slovenska reagovala na akútny nedostatok kvalifikovaných odborníkov, spôsobený likvidáciou baníckeho učňovského a stredného školstva na začiatku 90-tych rokov.
Baníkom, ktorí sa osvedčili v banskej prevádzke, umožnila v roku 2009 rozšíriť si odborné teoretické vedomosti externým bakalárskym štúdiom „Baníctvo a geotechnika“. Záverečné skúšky úspešne absolvovalo a titul bakalára v roku 2012 získalo 19 zamestnancov.

Dvanásti z nich externé štúdium doviedli do úspešného záveru a po obhájení diplomových prác a štátnych skúšok získali inžiniersky titul.

Jednou z priorít spoločnosti je zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných odborníkov. Hornonitrianske bane Prievidza vytvorili pre svojich zamestnancov – externých študentov - výhodné podmienky na štúdium. Poskytovali im pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na prednáškach, na prípravu a vykonanie skúšok. Pomohli im s dopravou na miesto výuky do Košíc, ako aj s úhradou časti školného na akademický rok. Preplatili im aj náklady na stravné a cestovné.

Študenti, zamestnanci s praxou, mali výhodu, že pri spracovaní bakalárskych a inžinierskych diplomových prác využili vlastné poznatky a skúsenosti z banskej praxe. Opierali sa aj o znalosti svojich konzultantov, ktorými boli skúsení manažéri riadiaci banskú prevádzku.

Výhodou tohto modelu vzdelávania je tesné prepojenie školy s praxou. Noví banskí inžinieri nerozšíria rady nezamestnaných absolventov, ale majú svoje uplatnenie a perspektívu v ťažobnej spoločnosti, ktorá im externé štúdium umožnila.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 06.06.2014


Top

Vstup Hornonitrianskych baní Prievidza do spoločnosti PTH

Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo Prievidza (PTH), ktoré sa konalo 3. júna 2014, akcionári schválili predaj 49% akcionárskeho podielu spoločnosti VNG Slovakia.

Akcionársky balík odkúpila a novým akcionárom spoločnosti PTH sa stala akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) - najväčšia hnedouhoľná ťažobná spoločnosť na Slovensku. Podstatná časť produkcie energetického uhlia z troch baní na hornej Nitre je využívaná v tepelnej Elektrárni Nováky (ENO).

Vstupom HBP do spoločnosti PTH sa potvrdzuje jej strategické smerovanie: zabezpečovanie domácej ťažby hnedého uhlia na výrobu elektrickej energie a tepla. Odberateľom tepla z ENO je spoločnosť PTH, zabezpečujúca distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa - mesto Prievidza. PTH spravuje a rozvíja technológie tepelného hospodárstva a dodávok tepla domácnostiam aj firmám.

Význam tejto investície pre bane a región je v zachovaní odbytu uhlia a zamestnanosti. Pre Hornonitrianske bane Prievidza to znamená garantovanie odbytu hnedého uhlia do Elektrárne Nováky, určeného na výrobu tepla pre mesto Prievidza, ročne v objeme 200 000 ton, v dlhodobom časovom horizonte.

Odberom tepla z centrálneho systému zásobovania PTH sa významne podporuje zamestnanosť v regióne, pri ťažbe uhlia, u výrobcu tepla a v obslužných činnostiach s predpokladom zachovania 500 pracovných miest.

Občania regiónu sa budú môcť aj naďalej spoľahnúť na stabilné dodávky tepla za prijateľné ceny, nakoľko ceny tepla u výrobcu ENO a tiež u distribútora PTH patria medzi najnižšie na Slovensku.

Valné zhromaždenie PTH schválilo aj nové zloženie orgánov – predstavenstva a dozornej rady, v ktorých má svoje zastúpenie nový akcionár HBP, a.s. Partnerom HBP a druhým akcionárom spoločnosti PTH je Mesto Prievidza s 51%-ným podielom akcií.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 03.06.2014


Top

Banskí záchranári dokážu pracovať aj v nedýchateľnom prostredí

Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje činnosť banskej záchrannej služby pre Hornonitrianske bane Prievidza a dozoruje činnosť štyroch závodných banských záchranných staníc na Slovensku. V kompetencii má zabezpečenie banskej a ostatnej záchranárskej činnosti pre ďalších dvadsaťtri organizácií, vykonávajúcich banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom, prípadne spadajúcich do pôsobnosti zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Takmer 300-členný banský záchranný zbor na Slovensku vďaka špeciálnej, modernej dýchacej a meracej technike a odbornému výcviku dokáže pracovať aj v extrémnych podmienkach – v nedýchateľnom, zdraviu škodlivom prostredí, pod vodnou hladinou a vo výškach. Tieto činnosti poskytujú v rámci svojich obchodných aktivít aj pre potreby priemyselných podnikov.

Pre spoločnosti zaoberajúce sa výstavbou tunelov špecialisti banskej záchranky vykonávajú merania ovzdušia, emisií a veterných bilancií, v rámci celého Slovenska na všetkých stavbách diaľničných tunelov. Súčasťou ponuky služieb sú prieskumy štôlní, a kontroly starých podzemných priestorov.

Špeciálne osobné pracovné prostriedky v kombinácii s dýchacou a špičkovou meracou technikou umožňujú práce zamerané na rozbory skládkových plynov CH4 a H2S na skládkach komunálneho odpadu, čistenie kanalizácií pod skládkami komunálnych odpadov a mestských kanalizácií, vysávanie popola z elektrárenských kotlov, utesňovanie veľkopriemerových vysokopecných potrubí, opravy poškodených zariadení bioplynových staníc bez odstavenia prevádzky, pri zvýšenej teplote a vysokých koncentráciách CO2.

Špecialisti HBZS dokážu skĺbiť a využívať prednosti jednotlivých druhov špeciálnej techniky. Osvedčili sa pri náročných výškových prácach a opravách zariadení vo výškach a voľných hĺbkach, najmä pri kontrolách vodných privádzačov pre vodné elektrárne Čierny Váh a pri oprave 300 m vysokého komína v Elektrárni Nováky (ENO). Pracujú aj na opravách a pri likvidácii starých azbestových striech. Opodstatnenosť svojej existencie preukazuje Hlavná banská záchranná stanica Prievidza aj v súčasnosti, nielen pri ťažbe surovín, ale aj v celospoločenskom meradle, ako jedna zo základných zložiek Integrovaného záchranného systému.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 29.05.2014


Top

Svetový úspech nevidiaceho športovca

Hornonitrianske bane Prievidza finančne podporili zrakovo postihnutého športovca Milana Lackoviča z Prievidze, čím mu umožnili štartovať na Majstrovstvách sveta v halovom veslovaní, ktoré sa konali v americkom Bostone. Po úspešnom získaní zlata v halovom veslovaní na Majstrovstvách Európy 2014, ktoré sa uskutočnili v januári v Kodani, si Milan Lackovič pootvoril dvere na majstrovstvá sveta. Vďaka podpore od najväčšieho zamestnávateľa na hornej Nitre si splnil svoj sen a štartoval na Majstrovstvách sveta 2014 v halovom veslovaní v Bostone. Vytvoril tu nový slovenský rekord 3:01,3, ktorý mu priniesol zlatú medailu.

Usporiadateľ hodnotil samostatne 68 zdravotne postihnutých, podľa postihnutia a veku, až v 17 skupinách. Medzi zrakovo postihnutými vyhral úplne nevidiaci Milan Lackovič s časom 3:01,3 nad Kanaďanom Dávidom Blairom z Rowing Clubu Ottawa 3:03,9 a Dimitrom Alexievom 3:13,1.

40-ročného Milana Lackoviča môžete stretnúť s bielou palicou a vodiacim psíkom v uliciach Prievidze. Po ťažkom úraze v roku 1997 úplne stratil zrak. Postihnutie značne skomplikovalo jeho život a trvalo mu dlho, kým svoj stav začal akceptovať. Podarilo sa mu to vďaka práci maséra, štúdiu fyzioterapie na Inštitúte fyzioteraopie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na UCM , ale hlavne vďaka športu.

Aktívne sa venuje posilňovaniu a halovému veslovaniu, posledný rok aj veslovaniu na vode. V halovom veslovaní dosiahol mnohé úspechy v rámci SR s medzinárodnou účasťou a súpermi mu často boli aj vidiaci športovci. Minulý rok začal Milan Lackovič aj s prípravou na vode a jeho cieľom je "doveslovať" až na letnú paralympiádu v Riu 2016. Hornonitrianske bane Prievidza ako jeden z najväčších a najdôležitejších podnikateľských subjektov hornej Nitry už dlhšie obdobie deklarujú svoj záujem podporovať rôzne oblasti života v regióne svojho pôsobenia. Okrem vlastných sponzorských aktivít, v roku 2004 založili Nadáciu bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, aby napomáhali humánnym cieľom. V roku 2013 vyhovela banícka nadácia požiadavke 57 žiadateľov, ktorým rozdelila celkovo 32 562 eur. Najväčšia časť financií smerovala do tradičných oblastí - zdravotnej starostlivosti, podpory organizovania kultúrnych a športových podujatí.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 25.02.2014


Top

Rok 2013 v Hornonitrianskych baniach Prievidza

V troch ťažobných úsekoch Hornonitrianskych baní Prievidza, v baniach Cigeľ, Handlová a Nováky, vyťažili hornonitrianski baníci v minulom roku 2 085 000 t uhlia. Najlepší výsledok v ťažbe v rámci spoločnosti s celkovou ťažbou 496 180 t dosiahol kolektív Slavomíra Bielika. Úspešne si počínal aj kolektív Milana Sabotu, ktorý vyťažil 341 300 ton a svoje plánované úlohy prekročil o 80 950 t.

Pre sprístupnenie uhoľných zásob a pri príprave nových ťažobných kapacít razičské kolektívy vyrazili 11 697 m banských chodieb. Do zabezpečenia chodu a rozvojových zámerov spoločnosť investovala 9,4 mil. eur. Išlo o sprístupnenie 2 908 000 ton uhoľných zásob v 12. poli bane Handlová a 2 100 000 ton v 6. poli bane Nováky. Investície smerovali najmä do inovácie elektro-strojného zariadenia. Pre potreby banskej prevádzky bolo vyrobených 60 ks banskej mechanizovanej výstuže BMV 1Mi a uskutočnila sa modernizácia dobývacích kombajnov.

V oblasti predaja uhlia bolo rozhodujúce zabezpečiť dodávky strategickému obchodnému partnerovi. Do Elektrárne Nováky Hornonitrianske bane Prievidza expedovali 1 950 193 t hnedého energetického uhlia, čo je 89 %-ný podiel z celkového množstva, ktoré elektráreň spotrebovala na výrobu tepla a elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme. Predaj triedených druhov uhlia pre domácnosti a malospotrebiteľov dosiahol 47 749 t, čím boli požiadavky spotrebiteľov splnené v plnom rozsahu.

V priebehu roka spoločnosť prijala do zamestnania 432 zamestnancov. Prednostne prijímala na produktívne pracoviská v podzemí, kde nastúpilo 279 nových zamestnancov, ktorí posilnili pracoviská razenia a rúbania, banskú dopravu a údržbu banských diel. Popri dopĺňaní stavov zamestnancov pokračoval proces racionalizácie a optimalizácie zamestnanosti. Pre nadbytočnosť bol z racionalizačných dôvodov ukončený pracovný pomer so 72 zamestnancami. Na konci roku 2013 poskytovali Hornonitrianske bane v skupine pracovnú príležitosť pre 3894 zamestnancov.

Za rok 2013 spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza naplní rozhodujúce ekonomické parametre s kladným výsledkom hospodárenia. Podnikateľský plán na rok predpokladá ťažbu uhlia v objeme 1 925 000 t. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečenie prípravy ťažobnej spôsobilosti pre rok 2015 na úrovni 1 850 000 t. Tento cieľ by mal byť realizovaný vyrazením banských chodieb v objeme 13 344 m.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 15.1.2014
© Copyright 2004-2019 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu