Slovenčina
 

Tlačové správy 2013

Tlačové správy 2013


09.10.2013 Položenie základného kameňa- Rybia farma Handlová

09.10.2013 Vaše teplo začína u nás

03.10.2013 Ťažba uhlia a zamestnanosť v HBP, a.s.

05.09.2013 Aktivity banských strojárov z odštepného závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky

28.08.2013 Začiatok ťažby v novej ťažobnej kapacite - 12. pole ťažobného úseku Handlová

14.06.2013 Ťažba hnedého uhlia elektrinu nezdražuje

03.06.2013 Ťažba uhlia v súlade s plánom

17.04.2013 Cezhraničná spolupráca banských strojárov

04.03.2013 Komplexná elektronická burza

30.01.2013 Nadácia baní pomáha v regióne už ôsmy rok

03.01.2013 Rok 2012 v Hornonitrianskych baniach Prievidza

Top

Položenie základného kameňa- Rybia farma Handlová

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., 9. októbra 2013 začali s výstavbou nového poľnohospodárskeho projektu, pozostávajúceho z rybej farmy a skleníkového hospodárstva. Prostredníctvom neho predpokladajú vytvorenie 80 – 100 nových pracovných miest pre obyvateľov Handlovej a okolia. Plánované investičné náklady sú na úrovni 12,8 mil. €. Na financovanie projektu budú využité sčasti vlastné prostriedky spoločnosti a časť nákladov bude pokrytá z úverových zdrojov.

Areál novej prevádzky pozostáva z troch prevádzkových celkov - chov rýb, spracovanie rýb a skleníkové hospodárstvo. Stavebná časť by mala byť ukončená do konca roka 2014. Prevádzka by sa mala rozbehnúť od januára 2015. Prvá produkcia rýb by mala v tom istom roku obohatiť vianočný trh.

Spoločným menovateľom projektu je využitie banských vôd vytekajúcich z portálu starej a novej štôlne, ktoré sú dostupné v množstve približne 120 l.s-1 s teplotou 15 – 18 °C. Na základe vykonaných laboratórnych rozborov je možné vodu využívať bez obmedzenia na poľnohospodárske účely – rastlinnú výrobu aj chov rýb.

Cieľom projektu je chov, spracovanie a expedícia rýb. Chov rýb bude prebiehať v uzavretých halách, tzv. „indoor“ spôsob. Umožní chov teplomilných rýb, najmä kláriusa panafrického (sumca afrického), zhodnotenie a ekonomické využitie banských vôd na chov rýb a zároveň na výrobu tepla pomocou tepelných čerpadiel. Tieto vody doteraz, viac ako 100 rokov, odchádzali nevyužité do vodného toku.

Základným účelom novej výroby je ekonomicky zhodnotiť vlastnú produkciu z chovu rýb kláriusa panafrického až do finálneho výrobku. Závod bude spracovávať v porážke a rozrábke prisunutú surovinu. Výrobné priestory sú dimenzované na spracovanie suroviny - živých rýb v objeme 1 000 ton za rok, to znamená 4 tony za deň. Predpokladaná hmotnosť spracovaných rýb je 1,5 kg.

V rámci projektu sú na dvoch terasách navrhnuté aj dva samostatné skleníky určené pre univerzálne pestovanie plodín.

Ide o originálny projekt v rámci Európskej únie z hľadiska využitia obnoviteľných zdrojov energií (banských vôd). Unikátny je aj z pohľadu rozvoja slovenského rybnikárstva a agrosektoru vôbec. Investíciu možno zaradiť medzi inovatívne zámery slovenskej ekonomiky s pozitívnym vplyvom na slovenský a český trh, ale aj na trh strednej Európy v oblasti spotreby rybích produktov a pestrosti ponuky.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 09.10.2013

Top

Vaše teplo začína u nás

S prichádzajúcimi jesennými dňami sa znižujú vonkajšie teploty a za príjemným teplom sa čoraz viac utiekame do našich domovov. Na Slovensku je stále veľa domácností, ktoré vykurujú svoje príbytky uhlím. Už dlhodobo je cenovo výhodnejšie ako vykurovanie plynom či elektrinou. Uhlie využívajú nielen rodiny, ktoré si z ekonomických dôvodov nemôžu dovoliť vykurovanie plynom či elektrinou, ale aj ľudia, ktorí nechcú byť závislí od jedného druhu paliva.

V poslednom čase sme svedkami pochybného predaja uhlia, keď dôveru zákazníkov zneužívajú podomoví predajcovia. Nenaleťte podvodníkom, ktorí vám lacno ponúkajú nekvalitné a necertifikované produkty. Máte možnosť rozhodnúť sa pre slovenský produkt, domáce hnedé uhlie za priaznivú cenu.

Hornonitrianske bane Prievidza, najväčší producent hnedého uhlia na Slovensku, majú už viac ako 100-ročné skúsenosti s ťažbou a spracovaním uhlia. Okrem energetických druhov uhlia, určených pre výrobu elektriny a tepla v blízkej elektrárni, ročne vyrobia 50 000 ton triedených druhov uhlia, vhodných na vykurovanie domácností a malých prevádzok, ako sú obecné úrady, školy, pekárenské zariadenia a ďalšie. Takmer 35 percent slovenských domácností, ktoré kúria uhlím, využívajú uhlie z hornonitrianskych baní.

Priaznivým pomerom kvality a predajnej ceny majú Hornonitrianske bane Prievidza dlhoročných spokojných odberateľov. Kvalita nami produkovaného uhlia je pravidelne vyhodnocovaná rozbormi v akreditovanom laboratóriu uhlia. O výsledkoch skúšok sú vydávané protokoly, dostupné u zmluvných obchodných partnerov.

Za deväť mesiacov tohto roka sme vyrobili a odberateľom vyexpedovali viac ako 33 000 ton triedených druhov uhlia. Domácnosti najviac preferujú sortiment „Kocka“ so zrnitosťou 30 – 120 mm. Je vhodný najmä na spaľovanie v kotloch so zásobníkom uhlia, v ktorých dochádza k postupnému preháraniu a uvoľneniu energie. Mnohé domácnosti, ktoré nemajú ústredné vykurovanie, ho využívajú aj na spaľovanie v klasických kachliach, prípadne v kuchynských sporákoch. Ďalším sortimentom, vhodným na vykurovanie domácností, je sortiment „Orech 1“. Vzhľadom na jeho zrnitosť, v rozsahu 20 – 40 mm, je vhodný na spaľovanie len v kotloch so zásobníkom uhlia. Posledným z ponúkaných sortimentov je „Orech 2“, so zrnitosťou do 20 mm, určený na spaľovanie v kotloch s pohyblivým roštom, prípadne s automatickým dávkovaním paliva do spaľovacieho priestoru. Našou výhodou je, že na zvýšený záujem spotrebiteľov o kúpu triedeného uhlia dokážeme reagovať veľmi operatívne. Pred začiatkom vykurovacej sezóny sme v bani Cigeľ uviedli do prevádzky nový stenový porub, ktorý zabezpečí dostatočné množstvo triedeného uhlia pre zákazníkov, najmä tých, ktorí sa nestihli predzásobiť pred vykurovacou sezónou alebo budú dopĺňať zásoby počas vykurovacej sezóny.

Okrem možnosti nákupu uhlia v podnikovej predajni v areáli Bane Cigeľ, ponúkame pre zákazníkov z okresu Prievidza a priľahlých regiónov aj odvoz u nás zakúpeného uhlia. Distribúciu zabezpečujeme vlastnou nákladnou automobilovou dopravou, nakládkou do nákladných automobilov zákazníkov, prípadne nakládkou do železničných vagónov. Sieť našich zmluvných obchodných partnerov má predajné miesta vo všetkých regiónoch Slovenska.

Bližšie informácie o spôsobe nákupu a odvozu uhlia poskytujeme priamo v predajni uhlia, na telefónnych číslach 046/5422660, 046/5119920, 046/5119923 alebo na e-mailovej adrese expedicia@hbp.sk v čase od 7.00– 13.00 hod.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 09.10.2013

Top

Ťažba uhlia a zamestnanosť v HBP, a.s.

Za deväť mesiacov tohto roka vyťažili hornonitrianski baníci 1 519 500 ton hnedého uhlia. Najväčšiu časť produkcie 1 480 106 ton energetického uhlia expedovali do tepelnej elektrárne Nováky. V plnej miere boli uspokojené požiadavky malospotrebiteľov, pre ktorých dodali viac ako 33 000 ton triedených druhov uhlia určených na vykurovanie domácností.

Pracovnú príležitosť pri ťažbe uhlia a obslužných činnostiach poskytovali v skupine pre 4 142 zamestnancov. Najväčšia časť 3 604 našla uplatnenie v akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. V strojárskom závode Banská mechanizácia a elektrifikácia pracuje 250 a pri prevádzkovaní nákladnej železničnej dopravy po vlastnej vlečke 103 zamestnancov. Ďalších 185 zamestnancov pracuje v dcérskych spoločnostiach: v strážno-bezpečnostnej službe HBP Security 108, v spoločnosti Ekosystémy vykonávajúcej špeciálne povrchové úpravy kovov 41 a v AGRO GTV, zaoberajúcej sa pestovaním rajčín na báze využitia geotermálneho potenciálu podzemia 36 pracovníkov. V okrese Prievidza, kde sa miera evidovanej nezamestnanosti pohybuje okolo 13 percent, sú Hornonitrianske bane Prievidza dlhodobo stabilizujúcim prvkom zamestnanosti.

Na rozdiel od obdobia rokov 2007-2008, keď nedostatočný záujem o banícku profesiu bola spoločnosť nútená riešiť aj prijímaním rumunských baníkov, v súčasnosti je situácia v zamestnanosti stabilizovaná. Od roku 2009 bol nábor zahraničných zamestnancov zastavený. Na pracoviskách zostalo len 69 rumunských baníkov, čo sú necelé 2% z celkového počtu zamestnancov. Momentálne evidujeme 478 žiadostí o zamestnanie, z toho 151 o prácu v podzemí.

Vzhľadom na vekovú štruktúru a prirodzený pohyb zamestnancov priebežne dopĺňame naše stavy. V tomto roku sme prijali do pracovného pomeru 398 nových zamestnancov. Prioritou je dopĺňanie stavov na produktívne pracoviská v podzemí, kde sme zamestnali 221 baníkov. Prednostne prijímame uchádzačov s technickým vzdelaním, alebo tých ktorí majú skúsenosti a prax s prácou v podzemí na pracovnú pozíciu baník. Novoprijatí zamestnanci posilnili najmä pracoviská razenia banských chodieb, banskú dopravu a údržbu banských diel.

V nižšom počte prijímame aj zamestnancov na povrchové pracoviská, ktoré sú úzko naviazané na činnosť podzemia. Ide napríklad o pracoviská úseku úpravy a triedenia uhlia a úseku povrchových činností.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 03.10.2013

Top

Aktivity banských strojárov z odštepného závodu
Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky

Strojársky závod Banská mechanizácia a elektrifikácia (BME) Nováky je súčasťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane zamestnanecká. Hlavnou náplňou výrobného programu je výroba zariadení pre hlbinnú ťažbu uhlia - viacerých druhov hydraulických mechanizovaných výstuží, dopravníkov, výroba a opravy hydraulických valcov a stojok.

Banská mechanizovaná výstuž radu BMV je vlastný výrobok, s ktorým sa banskí strojári dokázali presadiť na domácom i zahraničnom trhu (Česká republika, Poľsko, Ukrajina a Turecko). Pre potreby vlastných ťažobných úsekov a na export banskí strojári vyrobili a dodali už takmer 2 000 kusov sekcií hydraulických výstuží.

Pri podnikaní v strojárskych aktivitách závod využíva hlavnú konkurenčnú výhodu a s dodávkou banskej techniky ponúka aj skúsenosti s dobývaním uhlia a pomoc hornonitrianskych baníkov pri zavádzaní techniky do prevádzky.

Obchodná ponuka výstuží je výnimočná tým, že spoločnosť tieto produkty nielen vyrába, ale zároveň aj využíva v praxi pre svoje účely. Z tohto dôvodu sú výrobky určené do podzemia maximálne optimalizované pre ťažké geotechnické podmienky, ktoré možno v rámci ložísk nielen v Európe, ale aj vo svete považovať za jedny z najzložitejších. Tým, že sú výstuže využívané v náročných bansko-geologických podmienkach ťažobných úsekov Hornonitrianskych baní Prievidza (v baniach Cigeľ, Handlová a Nováky), je zabezpečená ich technická vyspelosť, sústavná inovácia a prevádzková spoľahlivosť.

Kvalitu a spoľahlivosť výstuží z produkcie BME Nováky v posledných rokoch oceňujú najmä tureckí partneri. V roku 2007 vyexpedovali banskí strojári 44 ks mechanizovaných výstuží pre spoločnosť Park Teknik prevádzkujúcu hnedouhoľnú baňu. Odborníci z Hornonitrianskych baní Prievidza navyše poskytli odbornú pomoc pri montáži a nábehu komplexne mechanizovaného stenového porubu do prevádzky.

V závere roku 2012 strojársky závod Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky expedoval do Turecka ďalších 50 kusov banskej mechanizovanej výstuže BMV-1Mi pre spoločnosť Soma Komur. Na podmienky zákazníka boli na výstuži vykonané technické úpravy zlepšujúce jej prevádzkové vlastnosti.

Tureckí baníci sú spokojní s novými výstužami a spolupráca banských strojárov z BME Nováky v dodávkach banskej techniky na turecký trh pokračuje aj v tomto roku. V súčasnosti prebieha výroba ďalších 40 ks výstuží BMV-1Mi, s predpokladom expedície začiatkom októbra.

Závod v súčasnosti poskytuje pracovnú príležitosť pre 350 pracovníkov. Produkty BME Nováky sú vyrábané a certifikované v súlade s právom Európskeho spoločenstva (Directive 2006/42/EC). Okrem vlastného produktu - výroby banskej techniky - BME Nováky kooperuje s domácimi odberateľmi, ale i partnermi z Francúzska a Nemecka prevažne v oblasti výroby stavebných strojov a dopravných zariadení. Produkty závodu získali ocenenia na viacerých domácich a zahraničných výstavách.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 05.09.2013

Top

Začiatok ťažby v novej ťažobnej kapacite
- 12. pole ťažobného úseku Handlová

V bani Handlová bolo 30. augusta 2013 uvedené do prevádzky prvé pracovisko v novej ťažobnej kapacite 12. poli ťažobného úseku Handlová. Pre Hornonitrianske bane Prievidza a región hornej Nitry to znamená zachovanie zamestnanosti pre viac ako 600 baníkov. Nové ťažobné pole by sa malo prevádzkovať minimálne 10 rokov, do roku 2023 s očakávanou celkovou ťažbou 2 900 000 ton hnedého uhlia. Je signálom, že baníctvo na hornej Nitre, aj po viac ako 100 rokoch priemyselnej ťažby uhlia, nežije zo spomienok, ale robí všetko preto, aby ťažba uhlia mala svoju kontinuitu a budúcnosť.

O NOVOM PRACOVISKU

Prvé pracovisko v novej ťažobnej kapacite - 12. poli ťažobného úseku Handlová, komplexne mechanizovaný stenový porub 212 001-95 nachádzajúci sa 550 metrov pod povrchom, rozbieha kolektív stenárov vedený prvým predákom Ferdinandom Laštiakom. Kolektív pracuje v trojzmennej nepretržitej prevádzke s 9,5 hodinovou pracovnou dobou. Stenový porub, ktorý dobýva 7 m hrubý uhoľný sloj, je vybavený 33 sekciami banskej mechanizovanej výstuže BMV1-Mi vyrábanej vo vlastnom strojárskom závode Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky. Výstuž, ktorá našla uplatnenie aj v zahraničí, spĺňa všetky parametre a podmienky pre jej nasadenie v 12. poli ťažobného úseku Handlová. 380 metrov dlhý stenový porub by mal byť v prevádzke od 30. augusta 2013 do marca 2014. Pri plánovanej 900 tonovej dennej ťažbe by sa z neho malo celkovo vyťažiť 160 000 ton kvalitného hnedého uhlia s výhrevnosťou 13,20 GJ/t.

INVESTIČNÁ PRÍPRAVA 12. POĽA ŤAŽOBNÉHO ÚSEKU HANDLOVÁ

Projektové a investičné práce na príprave 12. poľa ťažobného úseku Handlová začali v máji 2009. Vlastná otvárka banského diela od apríla 2010. Pre sprístupnenie uhoľných zásob v 12. poli bolo potrebné doposiaľ vyraziť 3 701 m banských diel. Celkové náklady na otvárku predpokladáme vo výške 13,8 mil. eur. Doposiaľ bolo preinvestovaných viac ako 10,6 mil. eur. Práce na obfáraní prvého stenového porubu začali v septembri 2012, ukončené boli v júli tohto roka. Príprava prvého pracoviska si vyžiadala vyrazenie 900 m prevádzkových banských chodieb.

Pre zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov a banskej prevádzky bol pri razení základných banských diel a pri príprave stenového porubu realizovaný dôkladný vrtný prieskum. V úvodnej fáze prípravy 12. poľa sa navŕtalo celkovo viac ako 4000 m geologických overovacích vrtov a následne 11 hydrogeologických vrtov v dĺžke 990 m s funkciou predodvodnenia nadložných hornín pred plánovaným začatím rúbania stenového porubu.

VÝZNAM NOVEJ ŤAŽOBNEJ KAPACITY

12. pole ťažobného úseku Handlová znamená pokračovanie ťažby v bani Handlová a zachovanie zamestnanosti pre cca 600 baníkov, ktorí sa sem postupne presunú po ukončení prevádzky vo Východnej šachte.

Hornonitrianske bane Prievidza sú najväčšou ťažobnou hnedouhoľnou spoločnosťou na Slovensku. Uhlie ťažia v troch ťažobných úsekoch – v bani Cigeľ, v bani Handlová a v bani Nováky. V roku 2013 plánujú vyťažiť 2 130 000 t uhlia. V skupine Hornonitrianskych baní Prievidza poskytujú pracovnú príležitosť pre cca 4 200 zamestnancov.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 28.08.2013

Top

Ťažba hnedého uhlia elektrinu nezdražuje

Slovensko má jedny z najvyšších cien elektriny v rámci Európskej únie. Pri hľadaní vinníka tohto stavu sú verejnosti zámerne predkladané zavádzajúce informácie. Ich účelom je nabádať k záveru, že vysoká cena elektrickej energie na Slovensku je spôsobená podporou uhoľného baníctva.

Argumentom má byť tzv. tarifa za prevádzkovanie systému. Tá tvorí 11,6 %-ný podiel na celkovej cene elektriny. Pod jej prudký nárast z 2,72 eur/MWh v roku 2009 na 15,7 eur/MWh v roku 2012 sa podpísala nie ťažba uhlia, ale predovšetkým rozmach inštalácií fotovoltaických a ďalších obnoviteľných zdrojov, ktoré sú v súčasnosti najdrahšími zdrojmi.

V tarife za prevádzkovanie systému v roku 2012 vo výške 15,7 eura/MWh, spotrebiteľ odviedol 11,95 eur/MWh (76%) na obnoviteľné zdroje elektriny, 2,25 eur/MWh (14%) na podporu uhlia, 1,43 eura/MWh (9 %) na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a 0,07€/MWh pre organizátora trhu s elektrinou (OKTE).

V roku 2012 predstavovala podpora pre výrobcov energie v rámci tarify za prevádzkovanie systému 336 miliónov eur. Viac ako polovicu tejto sumy – 197 miliónov eur (55%) - „pohtlila“ podpora slnečnej energie. Ďalších 64 miliónov (18%) si rozdelili bioplyn, biomasa a skládkový plyn. Uhlie si podporou 52 miliónov ukrojilo necelých 15 percent.

Pre názornosť uvádzame, že vyrobená elektrina z domáceho uhlia predstavovala v roku 2012 výkupnú cenu 92 €/MWh. Výkupná cena pri výrobe z biomasy bola nastavená na 126 €/MWh, pri bioplyne na 136 €/MWh a pri slnečnej energii viac ako 420 €/MWh.

Všetky doterajšie vlády Slovenskej republiky sa pre podporu ťažby hnedého uhlia prostredníctvom všeobecného hospodárskeho záujmu nerozhodovali na základe citového vzťahu k baníkom, ale po zrelej úvahe a na základe ekonomických analýz. Zavážilo, že uhlie je jedinou významnou primárnou energetickou surovinou, ktorú Slovensko má. V prípade ostatných surovín, ropy, plynu a čierneho uhlia, sme závislí od dovozu. Dostatočným poučením bola plynová kríza z roku 2009, ktorá ukázala, aké riziká to pre stabilitu elektrizačnej sústavy prináša.

V slovenskej elektrizačnej sústave máme dôležitý zdroj na báze domáceho hnedého uhlia - Elektráreň Nováky (ENO) v Zemianskych Kostoľanoch. Má strategický význam, pretože ako jediný sa nespolieha na dovoz paliva zo zahraničia. Jej prínos je teda v zabezpečovaní bezpečných dodávok elektriny a v udržaní technickej bezpečnosti elektrizačnej sústavy Slovenska. Pokrýva spotrebu v základnom režime, poskytuje podporné služby, dodávky regulačnej elektriny, vykrýva špičky, rieši systémové odchýlky v elektrizačnej sústave. Je prínosom k bezpečnej a stabilnej dodávke elektriny.

Elektráreň je potrebná aj ako záloha vo vzťahu k fixným zdrojom a k výkyvom ich výkonov (napr. jadrové elektrárne, slnečné a veterné zdroje). Regulačnú funkciu tieto zdroje nedokážu plniť, nakoľko ich výkon závisí od poveternostných a klimatických podmienok. Regulovateľné sú len paroplynové cykly alebo tepelné elektrárne. Keďže pridrahý plyn dovážame, rovnako aj ropu a čierne uhlie, ktoré navyše v zimných mesiacoch vo vagónoch zamŕza, pri regulovaní výkonu sa môžeme spoľahnúť len na doma vyťažené hnedé uhlie spaľované v tepelnej elektrárni ENO. Takýto regulovateľný zdroj je pre elektrizačnú sústavu Slovenska nevyhnutnosťou, a teda cena nemôže byť rozhodujúca. Lacnejší, spoľahlivejší a regulovateľný zdroj ako tepelnú elektráreň na báze domáceho hnedého uhlia Slovenská republika toho času nemá.

Tvrdenia „odborníkov“, ktoré sa verejnosti predkladajú, že cena elektriny je drahá, pretože sa v nej skladáme na sociálnu ťažbu baníkov, nevychádzajú z komplexnej znalosti problematiky, sú zavádzajúce a nepriaznivo ovplyvňujú verejnú mienku voči ťažbe hnedého uhlia na Slovensku.

Ak si zlikvidujeme jediný energetický zdroj, ktorým disponujeme, nebude už hrozbou cena, ale hlavne možná nestabilita elektrizačnej sústavy SR a problémy s bezpečnou dodávkou elektrickej energie. Môže to negatívne poznačiť aj jeden z hlavných pilierov energetickej politiky štátu – energetickú bezpečnosť Slovenska.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 14.06.2013

Top

Ťažba uhlia v súlade s plánom

V roku 2013 ukladá podnikateľský plán Hornonitrianskych baní Prievidza vyťažiť 2 130 000 ton hnedého uhlia. Za päť mesiacov od začiatku roka baníci v troch baniach – v bani Cigeľ, Handlová a Nováky – dosiahli ťažbu 963 000 ton v súlade s plánovanými zámermi. Pri príprave nových ťažobných kapacít vyrazili razičské osádky 4 760 metrov banských chodieb.

Hornonitrianske bane Prievidza expedovali obchodným partnerom 897 521 ton uhlia. Najväčšia časť produkcie (861 897 ton) bola určená pre elektráreň Nováky. Pre zásobovanie malospotrebiteľov, domácností vykurujúcich pevným palivom, dodali na slovenský trh 14 317 ton triedených druhov uhlia.

V skupine Hornonitrianskych baní v súčasnosti pracuje 4 210 zamestnancov. Vzhľadom na vekovú štruktúru a prirodzený pohyb zamestnancov sú stavy zamestnancov priebežne dopĺňané. Za päť mesiacov od začiatku roka prijali do pracovného pomeru 251 zamestnancov. Prednosť majú uchádzači na pracovnú pozíciu baník so skúsenosťami a praxou s prácou v podzemí. 136 novoprijatých zamestnancov posilnilo najmä pracoviská ťažby a razenia banských chodieb, banskú dopravu a údržbu banských diel.

Motivujúcim prvkom zamestnanosti sú viaceré sociálne benefity zakotvené v novej Kolektívnej zmluve pre rok 2013. Pri priaznivom plnení výrobných a ekonomických ukazovateľov počíta aj s medziročným rastom priemerného zárobku o 4,2% oproti priemernému zárobku z roku 2012 (804,30 eur).

Súčasťou sociálnej starostlivosti o zamestnancov sú aj naďalej rekondičné a ozdravné pobyty a preventívne prehliadky. Všetky formy stravovania sú s príspevkom zamestnávateľa. Baníkom v podzemí je poskytovaná aj mrazená strava a desiatové balíčky. Pri významných pracovných a životných výročiach sú vyplácané jubilejné odmeny. K tradíciám patrí vernostný prídavok baníkov, príspevok na domácu rekreáciu, detské prázdninové a liečebné pobyty, kultúrne a športové podujatia. K balíku zamestnaneckých výhod možno prirátať 3% príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na očkovanie, dopravu do zamestnania, výhody pre bezpríspevkových darcov krvi a iné benefity.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 03.06.2013

Top

Cezhraničná spolupráca banských strojárov

Strojársky závod Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky je súčasťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane zamestnanecká. Nosnou náplňou závodu je výroba banskej techniky. Jej kvalitnou výrobou a zavádzaním inovačných a modernizačných metód pomáha zabezpečovať plynulú ťažbu hnedého uhlia v Hornonitrianskych baniach Prievidza.

Aj napriek tomu, že situácia na trhoch so strojárskymi výrobkami je už dlhšiu dobu zložitá a avizované oživenie dopytu sa výraznejšie neprejavilo, závod v roku 2012 splnil obchodný plán. Dosiahnutý celkový objem predaných výrobkov a služieb v hodnote 10 535 tis. € znamenal splnenie obchodného plánu na 105 %.

Približne 31 % podiel predstavovala výroba banskej techniky pre Hornonitrianske bane Prievidza. Banskí strojári však neustále hľadajú nové možnosti uplatnenia sa na domácom a zahraničnom trhu a orientujú sa na získavanie nových zákazníkov.

Obchodné aktivity realizované mimo Hornonitrianskych baní Prievidza boli na úrovni 69 % realizované do zahraničia. Export svojím objemom 7 274 tis. € predstavoval medziročne 228 %-ný rast.

Jednou z najvýznamnejších zákaziek je výroba častí nakladačov pre nemeckú firmu GHH Fahrzeuge GmbH. Spolupráca začala koncom roka 2011 výrobou prvých kusov prototypov. Tento obchodný partner sa stal najvýznamnejším partnerom v segmente ostatná strojárska výroba, a to nielen jedným z najvyšších dosiahnutých obratov, ale hlavne z pohľadu perspektívy ďalšej spolupráce. Spokojnosť s kvalitou dokazuje fakt, že v súčasnosti banskí strojári z Novák vyrábajú pre GHH celkom štyri typy zvarencov do troch rôznych vozidiel.

Ďalším významným zákazníkom je francúzska firma LIEBHERR, pre ktorú už od roku 2007 vyrába BME Nováky ramená pre bagre. V tomto roku plánuje pre firmu vyrobiť cca 100 ks ramien vo viacerých prevedeniach.

V roku 2012 sa strojárom darilo aj v kooperačnej strojárskej výrobe pre banský priemysel. Hlavným odberateľom bola česká spoločnosť OSTROJ Opava.

Náhradné diely do hrabľových dopravníkov vyrábali aj pre moravskú spoločnosť T-Machinery a poľský FAZOS.

Najvýznamnejšou zákazkou závodu v roku 2012 bola výroba 50 ks výstuží BMV-1MiT pre tureckú baňu SOMA, ktorá bola realizovaná v posledných mesiacoch roka . Po prvýkrát bol vo výstuži použitý základový rám sekcie doplnený o zdvíhacie zariadenie. Technické riešenie zdvíhania rámu navrhol a skonštruoval vlastný odbor vývojovej konštrukcie, pričom toto riešenie je svojím spôsobom jedinečné. Závod skrátil požadovaný termín výroby a výstuže sa podarilo expedovať ešte v roku 2012.Pretože tureckí baníci sú spokojní s novými výstužami, spolupráca s BME Nováky bude pokračovať aj v tomto roku.

V rámci stratégie rozvoja závod Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky pristúpil k realizácii programu zvýšenia konkurencieschopnosti cez nové výrobné technológie a zariadenia. Postupne bol uvedený do prevádzky tryskací stroj s valčekovou dráhou, robotizované pracovisko na úkosovanie pred zváraním a CNC sústruh. Modernizácia závodu je realizovaná v rámci európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková výška investície presiahne 1,2 mil. €. Projekt pokračuje aj v tomto roku vybudovaním novej lakovacej linky, spĺňajúcej všetky podmienky z hľadiska ochrany životného prostredia. Moderné technológie umožnia závodu konkurovať vyspelým firmám v tomto sektore.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 17.04.2013

Top

Komplexná elektronická burza

Najprogresívnejšou formou obchodu od rozšírenia internetu sa stal internetový obchod umožňujúci online obstarávanie materiálov, tovarov a služieb. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., sú jedným z priekopníkov elektronickej burzy postavenej na báze obchodu B2B (business-to-business), ktorý kladie hlavný dôraz na logistiku a zaistenie obchodu.

Nákupnú činnosť formou elektronickej burzy začala spoločnosť uplatňovať v roku 2002. Od roku 2004 už realizuje nákupnú činnosť systémom Komplexnej elektronickej burzy (v skratke KEB), ktorý bol vyvinutý vo vlastných podmienkach Hornonitrianskych baní Prievidza. Komplexná preto, lebo rieši celý proces obstarania tovarov od nákupu cez skladovanie až po jeho výdaj. Zasahuje aj do oblastí obstarania dopravy a služieb. Systém KEB výrazne znížil náklady na obstaranie, úsporu času, organizáciu práce nielen zamestnancov, ale aj dodávateľov, vniesol do nákupnej činnosti transparentnosť obstarávania a zjednotil nákupné procesy v heterogénnom prostredí.

Systém KEB je navrhnutý tak, aby odosielal dôležité údaje na ďalšie spracovanie do informačných systémov pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP), ekonomických systémov a následne z nich naopak ďalšie údaje získaval. Systém ponúka unikátne riešenie príjmu a výdaja materiálu zo všetkých typov skladov (hlavné, dielenské, výrobné, aktivačné, konsignačné). Celý proces je v informačnom systéme, archív, hodnotenie dodávateľov, hodnotenie cien, splatností a pod. Proces začína vytvorením žiadanky na nákup, ktorá je spracovaná do internetovej požiadavky. Po jej schválení je v systéme vystavená objednávka, ktorá je automaticky odosielaná emailom príslušnému dodávateľovi. Po príjme skladníkom, proces uzatvára vytvorenie výdajky, ktorá je podkladom pre výdaj zo skladu. Každý následný krok v procese efektívne preberá informácie z predchádzajúceho, čím sa zjednodušuje a urýchľuje práca užívateľom.

Primárnym poslaním systému KEB je vytváranie konkurenčného prostredia pri nákupe materiálu, v ktorom registrovaní dodávatelia predkladajú svoje ponuky. Okrem nákupu tovarov však rieši aj obstarávanie služieb, nákladnej, osobnej a referentskej dopravy, ale aj nákup za hotové.

Hornonitrianske bane Prievidza ponúkajú systém KEB ako komplexné riešenie procesov elektronického obstarania formou prenájmu softvérového vybavenia. Jeho nasadenie je vhodné vo väčších spoločnostiach, pričom sa počíta aj s nákupom pre viaceré prepojené spoločnosti, poprípade samostatné organizačné jednotky.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 04.03.2013

Top

Nadácia baní pomáha v regióne už ôsmy rok

Hornonitrianske bane Prievidza rozdelili vlani 43 828 eur prostredníctvom Nadácie Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu medzi 73 žiadateľov. Najväčšia časť prostriedkov – viac ako 19 000 eur – smerovala tým, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii.

Vďaka príspevku nadácie Nemocnica v Bojniciach zmodernizovala pľúcne oddelenie zakúpením prístroja na neinvazívnu pľúcnu ventiláciu, určeného pre pacientov so závažnými pľúcnymi ochoreniami. Ôsmim žiadateľom, fyzickým osobám, ktorým vážny zdravotný stav skomplikoval všedný život, prispela celkovou sumou 5 650 eur na kompenzáciu liečebných nákladov, nákup liekov, zdravotníckych pomôcok a na úhradu kúpeľnej liečby.

Nadácia nezostala ľahostajná ani voči pozostalým, ktorých živitelia tragicky prišli o život pri stavbe diaľničného mosta v Kurimanoch. Každá zo štyroch rodín dostala finančnú výpomoc 2 000 eur na riešenie svojej sociálnej situácie.

Rovnako ako po iné roky, nezabudla na pomoc sirotám po baníkoch, ktorých život vyhasol pri plnení pracovných povinností. Pre 28 sirôt poskytla v predvianočnom období darčekové poukážky v hodnote 100 eur na dieťa.

Podporu so zabezpečením prevádzky novozriadeného Domova na polceste – Križovatka ocenili najmä aktivisti občianskeho združenia Dživipen, pre ktoré zabezpečila palivo na vykurovanie sociálneho zariadenia. Rímsko-katolíckej cirkvi v Banskej Bystrici prispela na prevádzkovanie hospicu a zariadení sociálnych služieb v Dome Božieho milosrdenstva.

Na zvyšovanie kvality vzdelávania a zdokonaľovanie schopností talentovanej mládeže venovala 2 015 eur. Okrem iných aktivít podporila účasť nadaných žiakov na medzinárodnom kole súťaže v programovaní konanom vo Varšave a účasť dvoch študentov na výstave mladých vedcov s projektom robotického ramena v Rusku.

Účelom Nadácie Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu je aj rozvíjanie duchovných hodnôt a zachovanie kultúrneho dedičstva. Na splnenie tohto zámeru poskytla 5 150 eur.

K tradične podporovaným oblastiam patrí šport. Nadácia naň v roku 2012 vyčlenila 12 092 eur. Vďaka jej príspevku sa mohli uskutočniť viaceré atraktívne podujatia. Prispela aj na nákup športového, technického vybavenia a na úhradu časti nákladov súvisiacich so športovou činnosťou pre desiatku športových klubov.

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu intenzívne pôsobí v regióne už osem rokov. Jej finančnou základňou sú dobrovoľné príspevky od sponzorov a príspevok 2% zo zaplatených daní od fyzických a právnických osôb. Poukázanie tohto príspevku v prospech nadácie vytvára príležitosť pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú a spolupodieľať sa na plnení ušľachtilého poslania a cieľov baníckej nadácie.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 30.01.2013

Top

Rok 2012 v Hornonitrianskych baniach Prievidza

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v troch ťažobných úsekoch – baniach Cigeľ, Handlová a Nováky - v roku 2012 celkovo vyťažili 2 042 500 ton. Najlepší výsledok v ťažbe dosiahol vyťažením 408 070 ton kolektív Slavomíra Bielika v bani Nováky.

Razičské osádky pri zabezpečovaní prípravy plôch na ťažbu uhlia, otvárkových prácach pre vstupy do nových polí a prechodov pre banícke kolektívy vyrazili celkovo 10 068 m banských diel. Najúspešnejší na razení boli raziči Jána Daubnera vyrazením 1 113 m banských diel.

Strategickému obchodnému partnerovi Slovenským elektrárňam sme do Elektrárne Nováky dodali 2 036 449 ton energetického uhlia. Na základe zmluvných vzťahov sme zabezpečovali aj komplexné služby obsluhy predného a zadného palivového cyklu elektrárne.

Pre Bukózu Energo z Vranova nad Topľou sme expedovali 101 906 ton energetického uhlia.

Predaj triedených druhov uhlia dosiahol výšku 50 540 ton, čím sme kusové uhlie dodali všetkým záujemcom v plnom rozsahu ich požiadaviek.

Objem investícií bol vlani na úrovni 6,66 miliónov €. Týkali sa zabezpečenia chodu spoločnosti, ale aj napĺňania výhľadových cieľov. V novom roku plánujeme preinvestovať 11 miliónov €, z toho na banské diela 5,2 mil. €.

Naďalej sme pokračovali v skvalitňovaní riešenia problematiky bezpečnosti práce. V oblasti pracovnej úrazovosti sme dosiahli najlepšie výsledky v histórii spoločnosti. Banská prevádzka sa zaobišla bez smrteľného pracovného úrazu a zároveň poklesol počet pracovných úrazov.

V uplynulom roku spoločnosť splnila rozhodujúce ekonomické parametre, s predpokladom kladného výsledku hospodárenia. Priaznivý výsledok bol dosiahnutý plnením rozhodujúcich odbytových ukazovateľov a zásluhou dodržania rozpočtovej disciplíny pri riadení nákladových položiek. Počas celého kalendárneho roka si spoločnosť plnila svoje záväzky voči zamestnancom, štátnemu rozpočtu, poistným fondom a bankovým ústavom.

V skupine Hornonitrianskych baní sme ku koncu roka zamestnávali 4 002 zamestnancov. Do pracovného pomeru sme vlani prijali 441 zamestnancov, z toho 293 do podzemia.

Hlavnými cieľmi podnikateľského plánu na rok 2013 sú dosiahnutie ziskového hospodárenia pre krytie všetkých investičných a prevádzkových potrieb, súlad medzi výrobou a odbytom, zníženie úverovej zadlženosti v oblasti investičných úverov, lízingov a revolvingového úveru, udržanie ťažobnej spôsobilosti spoločnosti v roku 2013 na úrovni 2 100 000 t, ako aj realizácia koncepčného investičného rozvoja. Podnikateľský plán máme spracovaný s kladným výsledkom hospodárenia a s ťažbou uhlia v objeme 2 130 000 t. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečenie prípravy ťažobnej spôsobilosti pre rok 2014 na úrovni 1 990 000 t. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné v roku 2013 vyraziť 13 940 m banských chodieb.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 03.01.2013

Top
© Copyright 2004-2018 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu