Slovenčina
 

Tlačové správy 2012

Untitled document

19.12.2012 Pomohli sme sirotám a vdovám

30.08.2012 Výsledky baníckeho roka

23.07.2012 Zdolávajú extrémy v bani i na povrchu

23.07.2012 Prispeli na zdravotnícku techniku pre Nemocnicu v Bojniciach

16.07.2012 Záujem o prácu v bani trvá

04.07.2012 Odbyt uhlia za 1. polrok

11.06.2012 50 rokov Bane Cigeľ

01.02.2012 NADÁCIA BANÍKOV POMÁHA V REGIÓNEPomohli sme sirotám a vdovám

Hornonitrianske bane Prievidza prostredníctvom vlastnej Nadácie bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu opäť pomohli rodinám, ktoré prišli o svojho živiteľa v dôsledku pracovného úrazu pri plnení pracovných povinností. Pre 28 sirôt – detí po baníkoch, ktorí zahynuli pri banskom nešťastí venovali v tomto predvianočom období darčekové poukážky v hodnote 100 eur na dieťa, aby im spríjemnili najkrajšie sviatky roka.

Nejde o ojedinelú pomoc v tomto roku. Pred letnými prázdninami oslovili pozostalé rodiny s ponukou poskytnutia letnej rekreácie pre deti. Pred začiatkom školského roka prispeli žiakom a študentom na nákup školských pomôcok vo výške 100 eur na dieťa.

V tomto roku mohli pozostalé rodiny využiť aj rekreačný poukaz v hodnote 500 € na rodinu na ozdravný pobyt v Nízkych Tatrách.

V priebehu roka sa spoločnosť usilovala riešiť aj viaceré individuálne požiadavky, s ktorými sa na ňu rodiny obrátili. Ide najmä o pomoc pri zabezpečení uhlia na vykurovanie domácnosti, zamestnania a štúdia rodinných príslušníkov.

V čase dvoch banských nešťastí v rokoch 2006 a 2009, ktoré hlboko zasiahli do života 24 rodín, vyjadrilo baníckej komunite účasť na nešťastí celé Slovensko. Solidaritu a spolupatričnosť rodinám prejavili vo forme morálnej aj finančnej.

Rovnako aj Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu nezostala ľahostajná k osudu štyroch rodín stavbárov, ktorí prišli o svojich živiteľov v dôsledku tragédie na stavbe diaľničného mosta v Kurimanoch. Každej rodine darovala 2000 eur na riešenie ich sociálnej situácie.

Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, ktorú založili Hornonitrianske bane Prievidza pomáha tým, ktorí pomoc potrebujú, už od roku 2004.Jej finančnou základňou sú dobrovoľné príspevky a dary od sponzorov a širokej verejnosti. Okrem toho fyzické a právnické osoby môžu dobrovoľne poukazovať na jej konto dve percentá zo svojich daní. Zo získaných finančných prostriedkov nadácia napomáha humánnym cieľom, ako sú zvýšenie úrovne prístrojového vybavenia zdravotníctva, rozvoj a zachovanie kultúrneho dedičstva, mládežníckeho športu a zvyšovanie úrovne vzdelávania v regióne hornej Nitry.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 19.12.2012Výsledky baníckeho roka

Z troch ťažobných úsekov Hornonitrianskych baní Prievidza sme v uplynulom baníckom roku vyťažili a predali 2 149 000 t uhlia. Udržali sme si prvenstvo v predaji hnedého uhlia na domácom trhu. Najväčšiu časť 1 963 000 t energetického uhlia sme dodali do Elektrárne Nováky.

Pre zásobovanie slovenských domácností sme vyrobili 50 000 ton triedených druhov uhlia, čím sme v plnej miere uspokojili záujem odberateľov.

Najúspešnejší v procese dobývania boli stenári Slavomíra Bielika, s ťažbou 505 100 t na stenových poruboch v 11. poli ťažobného úseku Nováky. V poradí druhým najlepším sa dosiahnutým objemom ťažby 394 210 t stal kolektív Ivana Mišáka z bane Nováky.

Pri príprave nových ťažobných kapacít vyrazili razičské kolektívy 11 218 m banských diel. Najviac, 1 277 m, si na svoje konto pripísala osádka razičov Jána Daubnera z ťažobného úseku Cigeľ.

Do rozvoja spoločnosti sme v roku 2011 investovali 8 miliónov eur. Najväčší objem prostriedkov, viac ako 3,7 miliónov eur, sme vynaložili na inováciu elektrostrojného zariadenia. Jej súčasťou bola výroba 37 kusov sekcií banskej mechanizovanej výstuže BMV 1Mi, nákup novej dýchacej techniky pre banských záchranárov a výmena banských osobných svietidiel pre fárajúcich.

V Bani Handlová pripravujeme novú ťažobnú kapacitu – 12. pole bane Handlová ktorou sprístupníme 2 900 000 ton vyťažiteľných uhoľných zásob a významne prispejeme k udržaniu zamestnanosti a sociálnej stability v regióne.

Z pohľadu ekonomických ukazovateľov sme hospodárili s dostatočným zabezpečovaním zdrojov pre krytie svojich prevádzkových a investičných potrieb. Dosiahnuté hospodárske výsledky sa odzrkadlili v stabilizovanej finančnej situácii. Umožnila nám splniť si záväzky voči zamestnancom, bankovým ústavom, samospráve, organizáciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

K 30. júnu tohto roka sme v skupine Hornonitrianskych baní zamestnávali 4 224 zamestnancov. Dôležitou súčasťou ich motivácie je kvalitný sociálny program. Pre tento účel plánujeme v sociálnom fonde 393 000 eur.

Ťažba uhlia ostáva aj naďalej rozhodujúcim predmetom nášho podnikania. V pláne pre tento rok máme úlohu vyťažiť 2 140 000 t uhlia. Razením banských diel chceme pripraviť ťažobnú spôsobilosť pre budúci rok na úrovni 2 100 000 t. Splnenie výrobných úloh je základným predpokladom pre zabezpečenie plánovanej tvorby výsledku hospodárenia a stabilnej finančnej situácie.

Významnou súčasťou plánu je oblasť investícií. Rozhodujúci objem investícií smerujeme do prípravy nových ťažobných kapacít - 12. poľa ťažobného úseku Handlová a na otvárku 6. poľa ťažobného úseku Nováky. Budeme pokračovať v efektívnom investovaní do nákupu strojov a zariadení do banskej prevádzky.

Výhľadový plán na roky 2013 – 2014, vzhľadom na očakávané odbytové možnosti do ENO a ďalších odberateľov, potvrdil potrebu stabilizovanej ťažby uhlia na úrovni 2 100 000 t v roku 2013, s poklesom na objem 1 990 000 t v roku 2014.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 30.08.2012Zdolávajú extrémy v bani i na povrchu

Banskí záchranári, ako jedna z hlavných zložiek Integrovaného záchranného systému, sú verejnosti známi zo záchranných prác pri haváriách rôzneho druhu v hlbinných baniach. Vďaka špeciálnej technike, ktorou disponujú a dôkladne vybratému a vycvičenému 300-člennému kolektívu, však dokážu pracovať aj vo výškach a pod vodnou hladinou, a to častokrát v extrémnych podmienkach.

Foto: Banskí záchranári pri výmene hlavy komína v Elektrárni Nováky vo výške 300 m.
Banskí záchranári pri  výmene hlavy komína v Elektrárni Nováky vo výške 300 m.Hlavnou doménou, vďaka modernej dýchacej a meracej technike, do ktorej v ostatnom období investovali viac ako 1,7 mil. €, je práca v nedýchateľnom, zdraviu škodlivom prostredí, predovšetkým pre potreby priemyselných podnikov.

Dôkazom sú náročné projekty realizované pri likvidácii dioxínov v severných Čechách, jednej z najväčších ekologických záťaží v Európe a práce vykonané v trvalo výbušnom alebo hygienicky závadnom prostredí. Pozoruhodné je, že dokážu skĺbiť a využívať prednosti jednotlivých druhov špeciálnej techniky. Nie je ničím nezvyklým, že kombinujú techniku priemyselného lezectva s prácou v nedýchateľnom prostredí, napr. práca na hlave priemyselného komína za plnej prevádzky.

Špeciálne osobné pracovné prostriedky v kombinácii s dýchacou technikou a špičkovou meracou technikou umožňujú práce pri čistení, diagnostike a renovácii mobilných a stacionárnych nádrží na PHM, práce v bioplynových staniciach, zásobníkoch ropy, plynu, ale aj práce s nebezpečným odpadom akým je azbest.

Špeciálnou oblasťou je kryogénna a inertizačná technika, kde na zmrazovanie alebo inertizáciu prostredia (dusíkové čistenie nádrží s výbušným prostredím) využívajú tekutý dusík s teplotou -192° C a kryogénnu techniku, ktorou disponujú.

Ak pripočítame práce pod vodnou hladinou, v kontaminovanej vode, pod ľadom, vyjde nám súbor činností, ktoré hlavne v priemyselnej výrobe eliminujú na minimum straty spôsobené vynútenými odstávkami vo výrobe v rôznych oblastiach národného hospodárstva.

Všetky tieto práce sú zabezpečované a koordinované prostredníctvom Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi, ktorá je súčasťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza.

Ing. Stanislav Paulík, riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi, 25. 07. 2012Prispeli na zdravotnícku techniku pre Nemocnicu v Bojniciach

Aj vďaka finančnému príspevku od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach sa vybavenie urologického oddelenia bojnickej nemocnice v týchto dňoch rozšírilo o novú, modernú zdravotnícku techniku - flexibilný cytoskop (Cysto-Urethro-Fibroscope) a endoskopický resekčný prístroj (ERBOTOM ICC 300 S VIO).

Urologické oddelenie má nadregionálnu pôsobnosť, so spádom pre 200 000 obyvateľov. Vzhľadom na demografický vývoj populácie a zvyšovanie priemerného veku je čoraz viac pacientov postihnutých ochoreniami obličiek, močového mechúra a močových ciest. Nádory močového mechúra patria do skupiny ochorení, kde včasná diagnostika a liečba môžu výrazne znížiť úmrtnosť a pri skorej liečbe pozitívne ovplyvniť kvalitu života pacientov.

Základom diagnostiky je cytoskopické vyšetrenie. Ročne ho absolvuje viac ako 400 pacientov. Vyšetrenie klasickou metódou, tzv. neohybným cytoskopom, je pre mužov značne nepríjemné a bolestivé. Nový prístroj, na ktorý bane prispeli – flexibilný cytoskop – umožňuje výrazné zlepšenie komfortu pre vyšetrovaného pacienta a vďaka svojim vlastnostiam zvyšuje aj kvalitu odborného vyšetrenia.

Na modernú operačnú liečbu bude slúžiť zariadenie na endoskopickú resekciu nádorov močového mechúra a prostaty. Umožní podstatne skrátiť dobu hospitalizácie, znižuje riziko komplikácií, zlepšuje pooperačný komfort a následnú kvalitu života pacienta.

Aj vďaka príspevku Hornonitrianskych baní Prievidza bude možné prostredníctvom nových prístrojov včas diagnostikovať, liečiť a zmierniť následky onemocnení, ktoré sú častou príčinou dlhodobej práceneschopnosti alebo invalidity. Nepochybne budú významným prínosom pre zvýšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov baní a ostatných občanov regiónu hornej Nitry.

Hornonitrianske bane Prievidza, ako najväčší zamestnávateľ hornej Nitry, považujú humanitárnu a sponzorskú činnosť za neoddeliteľnú súčasť svojich verejných aktivít. Nejde o ojedinelú aktivitu, pretože zdravotníctvo patrí k tradične podporovaným oblastiam. V roku 2010 poskytli bane peňažný dar na úhradu časti ceny optického koherentného tomografu pre očné oddelenie bojnickej nemocnice.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 23. 07. 2012Záujem o prácu v bani trvá

Hornonitrianske bane Prievidza, akciová spoločnosť, sú najväčšou spoločnosťou Slovenskej republiky zaoberajúcou sa ťažbou hnedého uhlia. Ročná produkcia sa pohybuje na úrovni 2,1 milióna ton.

Za šesť mesiacov tohto roka vyťažili hornonitrianski baníci 970 000 ton hnedého uhlia. Pracovnú príležitosť pri ťažbe uhlia a obslužných činnostiach pritom získalo 4224 zamestnancov. Najväčšia časť 3 739 našla uplatnenie v akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, 220 v strojárskom závode Banská mechanizácia a elektrifikácia a 108 pri prevádzkovaní nákladnej železničnej dopravy po vlastnej vlečke. Ďalších 157 zamestnancov pracuje v dcérskych spoločnostiach: v strážno-bezpečnostnej službe HBP Security 93, v spoločnosti Ekosystémy vykonávajúcej špeciálne povrchové úpravy kovov 38 a v AGRO GTV, zaoberajúcej sa pestovaním rajčín na báze využitia geotermálneho potenciálu podzemia 26 pracovníkov. V okrese Prievidza, kde sa miera evidovanej nezamestnanosti pohybuje okolo 12 percent, sú Hornonitrianske bane Prievidza už dlhodobo stabilizujúcim prvkom zamestnanosti.

Záujem uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti pretrváva. V súčasnosti evidujeme 618 žiadostí, z toho takmer 200 o prácu v bani. 288 záujemcov chce pracovať v robotníckych profesiách na povrchu a 133 žiadateľov sa uchádza o post technicko-hospodárskych zamestnancov.

Vzhľadom na vekovú štruktúru a prirodzený pohyb zamestnancov priebežne dopĺňame naše stavy. V tomto roku sme prijali do pracovného pomeru 161 nových zamestnancov. Prioritou je naďalej dopĺňanie stavov na produktívne pracoviská v podzemí, kde sme zamestnali 114 baníkov. Prednostne prijímame uchádzačov, ktorí majú skúsenosti a prax s prácou v podzemí na pracovnú pozíciu baník. Novoprijatí zamestnanci posilnili najmä pracoviská razenia banských chodieb, banskú dopravu a údržbu banských diel.

Motiváciou pre uchádzačov je priemerný mesačný zárobok, ktorý za rok 2011 dosiahol 818 €, pričom v podzemí môže byť v závislosti od vykonávanej práce a kvalifikácie zamestnanca aj vyšší, ale aj ďalšie sociálne benefity. Pre zamestnancov zabezpečujeme rekondičné a ozdravné pobyty a preventívne prehliadky. Všetky formy stravovania sú s príspevkom zamestnávateľa. Baníkom v podzemí poskytujeme mrazenú stravu, desiatové balíčky a ochranné nápoje. Zamestnancom vychádzame v ústrety aj príspevkom na sociálnu výpomoc. Pri významných pracovných a životných výročiach vyplácame jubilejné odmeny. K tradíciám patrí vernostný prídavok baníkov, príspevok na domácu i zahraničnú rekreáciu, detské prázdninové a liečebné pobyty, kultúrne a športové podujatia. K balíku zamestnaneckých výhod možno prirátať 3% príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na očkovanie, dopravu do zamestnania, výhody pre bezpríspevkových darcov krvi a mnohé iné.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 16. 07. 2012Odbyt uhlia za 1. polrok

Hornonitrianske bane Prievidza, popredný slovenský výrobca hnedého uhlia, expedovali odberateľom za šesť mesiacov roka 1 030 434 ton hnedého uhlia. Najväčší objem produkcie 551 500 ton vyťažili baníci na produktívnych pracoviskách v bani Nováky.

Na výrobu odbytových sortimentov uhlia s požadovanými kvalitatívnymi parametrami sú určené úpravárenské komplexy, v ktorých vyťažené uhlie zbavujeme nežiaducich prímesí, drvíme a triedime na požadované sortimenty. Kontrolu a riadenie kvality predávaných druhov uhlia vykonávame pravidelným odberom vzoriek a ich následnou analýzou v Skúšobnom laboratóriu uhlia, ktoré je akreditované pre fyzikálno-chemické skúšky uhlia. Výsledkom tejto snahy je dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych parametrov dodávaných druhov pre všetkých našich odberateľov.

Rozhodujúcemu obchodnému partnerovi, ktorým sú Slovenské elektrárne, a.s., sme do závodu Elektráreň Nováky dodali v prvom polroku 953 290 ton hnedého energetického uhlia na zabezpečenie výroby tepla a elektrickej energie.

Okrem dodávok uhlia sme pre elektráreň na základe zmluvných vzťahov zabezpečovali aj komplexné služby obsluhy predného a zadného palivového cyklu. Vykonávali sme železničnú dopravu vo vlečke elektrárne, vykládku dodaného uhlia z vagónov a zauhľovanie jednotlivých bodov spaľovania, prevádzku skládky uhlia, obsluhu škváropopolového hospodárstva a dopravu popolovín na miesta uskladnenia. Naďalej pokračujeme v snahe zvýšiť predaj energetického uhlia mimo Elektráreň Nováky. Celkovo sme predali 58 478 ton dlhodobému obchodnému partnerovi Bukóza Energo, a.s. Hencovce.

Aj napriek poklesu celkového predaja triedených druhov uhlia na slovenskom trhu, sme odberateľom tohto sortimentu predali 18 667 ton. .

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 04. 07. 201250 rokov Bane Cigeľ

Vo štvrtok 14. júna sa 150 bývalých a súčasných zamestnancov Bane Cigeľ stretlo v rekreačnom stredisku Púšť Prievidza, aby si pripomenuli polstoročie od chvíle, kedy cigeľskí baníci vyťažili prvé uhlie. Slávnostne vyzdobený banský vlak ho presne 18. augusta 1962 vyviezol na povrch. Začala sa písať história najmladšieho ťažobného podniku na hornej Nitre – Bane Cigeľ.

Množstvo faktov ukrytých v kronikách skladá mozaiku o 50-ročnej ceste Bane Cigeľ. Na jej počiatku bola povojnová industrializácia Slovenska, ktorá stupňovala požiadavky na spotrebu palív. Hľadali sa nové možnosti zvýšenia ťažby hnedého uhlia. Riešenie sa našlo otvorením handlovského uhoľného ložiska v katastri obcí Sebedražie a Cigeľ.

V roku 1957 vláda schválila výstavbu Bane Cigeľ s projektovanou ročnou kapacitou 1 milión 200 tisíc ton hnedého uhlia. V štádiu príprav výstavby patrila Baňa Cigeľ pod Handlovské uhoľné bane. Až od 1. januára 1959 sa stala samostatným podnikom.

S výstavbou podzemia sa začalo na sklonku roku 1958. Práce na otvárkových banských dielach a na základnom rozfáraní I. ťažobného úseku úspešne napredovali. Vďaka tomu mohli byť prvé stenové poruby spustené do prevádzky s ročným časovým predstihom. Hoci slávnostné otvorenie ťažby sa uskutočnilo 18. augusta 1962, baníci prvé tony uhlia vyťažili už o rok skôr.

Ťažba uhlia z prvých rokov existencie bane zavádzaním mechanizácie a rozvojom investičnej výstavby postupne narastala. Hranica jedného milióna ton bola pokorená v roku 1966. Po roku 1970 nastalo významné obdobie rozvoja Bane Cigeľ. V podzemí pribudol VI. ťažobný úsek a rozbehla sa otvárka V. ťažobného úseku a neskôr aj ďalších ťažobných kapacít. Absolútny rekord v histórii Bane Cigeľ sme zaznamenali v roku 1979 vyťažením 2 095 000 ton uhlia.

Baňa Cigeľ od svojho vzniku patrila medzi najmodernejšie banské závody. Hoci začiatky ťažby boli spojené s klasickým ručným dobývaním, ukázalo sa, že dovtedy známe technológie dobývania ručnými stenovými porubmi a klasickým komorovaním, je potrebné zlepšiť. Obrovský posun nastal v zavádzaní a vo využívaní modernej banskej dobývacej a raziacej techniky. Pozoruhodným vývojom prešli dobývacie technológie, ktoré prispievali k stálemu rastu výkonov na produktívnych pracoviskách.

Cigeľskí baníci preukazovali dobrý vzťah ku všetkému pokrokovému. Snažili sa čo najskôr uplatniť nové poznatky v praxi. Postupným zdokonaľovaním dobývacích metód, najmä ich mechanizovaním, dokázali výrazne zvýšiť ťažbu z jedného stenového porubu. Špičkové denné ťažby z komplexne mechanizovaných stenových porubov sa pohybovali na úrovni 2000 ton za deň.

Za zmienku stojí rekordná ťažba 87 400 ton, ktorú v roku 1980 za 31 pracovných dní dosiahol kolektív Jozefa Belokostolského na komplexne mechanizovanom stenovom porube s výstužou MHW 5000. Tento výsledok doposiaľ nebol prekonaný.

Za 50 rokov existencie vyťažili cigeľskí baníci takmer 59 miliónov ton uhlia. Pre sprístupnenie uhoľných zásob vyrazili razičské kolektívy viac ako 603 000 metrov banských chodieb.

Významný podiel na dosahovaných výsledkoch v ťažbe a razení mali pracovné kolektívy. V podzemí sa vystriedali stovky zručných baníkov vedených skúsenými prvými predákmi a riadiacimi technikmi:

  • stenárske kolektívy pod vedením Dušana Adamíka, Ondreja Bagoňa, Jozefa Belokostolského, Jaromíra Čičmanca, Jána Matiaška, Milana Pružinca, Jána Pšenáka, Juraja Szemeša a Jaroslava Šišku,
  • prípravarské kolektívy Jána Hodžu, Jozefa Kielara, Ferdinanda Koščelniaka, Antona Kulicha, Jána a Ondreja Lalíka, Petra Mateja, Pavla Medzihorského, Jozefa Ollera, Petra Páleša, Jozefa Randu, Kamila Rybára, Jána Schwarcza, Bohumila Svitka, Jaroslava Šošovičku, Jozefa Štefaňáka, Rudolfa Trautenbergera a Jána Varinského,
  • porubárske osádky pod vedením: Karola Horvátha, Milana Ongera, Tivadára Pála a Vladimíra Sčasného.


História Bane Cigeľ je úzko spätá s pôsobením jej bývalých riaditeľov: Jozefa Tulisa, Milana Pešla, Ladislava Kubíka, Štefana Spišku, Pavla Weissa, Petra Skalického a Jána Mikulca.

Ťažba uhlia z Bane Cigeľ je aj dnes, po piatich desaťročiach jej existencie, pre Hornonitrianske bane Prievidza stále dôležitá. Súvisí to s vládou schváleným všeobecným hospodárskym záujmom na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny do roku 2020, s výhľadom do roku 2035. Nemenej významná je z pohľadu zabezpečenia požiadaviek trhu v oblasti energetického a triedeného uhlia a z hľadiska optimalizácie ťažby v rámci podzemia hornonitrianskych baní.

Postupné odrúbavanie uhoľných zásob sa podpisuje aj na objeme ťažby z Bane Cigeľ. Do roku 2015 však predpokladáme udržanie súčasného objemu výroby cigeľského uhlia vo výške 600 000 ton ročne, čo je približne 30 percent z celkovej produkcie Hornonitrianskych baní Prievidza. Pri zvažovanom ročnom objeme ťažby by si mal ťažobný úsek vytvoriť dostatočné finančné zdroje nevyhnutné pre krytie prevádzkových nákladov a udržanie zamestnanosti.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 11. 06. 2012NADÁCIA BANÍKOV POMÁHA V REGIÓNE

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, ktorú založili Hornonitrianske bane Prievidza, pomáha v regióne hornej Nitry už od roku 2004. V uplynulom roku vyplatila 29 269 eur na podporu zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu pre 32 žiadateľov. Najväčšia časť finančných prostriedkov (16 400 eur) bola určená na zdravotnú starostlivosť.

Nadácia sa usiluje zmierniť najmä zložitú životnú situáciu handicapovaným občanom a uľahčiť im každodenný život. Prispela na zakúpenie počítača s hovoriacim programom pre zrakovo postihnutého, na šikmú schodiskovú plošinu pre invalidného dôchodcu trpiaceho svalovou dystrofiou, viacerým žiadateľom pomohla pri pokrytí výdavkov na finančne náročnú liečbu.

Podporila organizovanie detského letného tábora v Terchovej pre deti z farnosti Sebedražie a Cigeľ a prievidzským trojčatám prispela na pobyt v škole v prírode.

Značnú časť financií vyčlenila na nákup ozdravných pobytov pre pozostalé rodiny po obetiach banských nešťastí. Rodiny môžu v priebehu tohto roka využiť poukaz v hodnote 500 eur na ozdravný pobyt v rekreačnom zariadení Repiská v Demänovskej doline.

Nemenej významná bola aj podpora športových aktivít v celkovej výške 7 623 eur. Z prostriedkov nadácie získal Hornonitriansky basketbalový klub financie na zabezpečenie súťažnej činnosti mládežníckych družstiev a na rozvoj mládežníckeho basketbalu. Viacerí športovci mali možnosť zúčastniť sa medzinárodných európskych a svetových pretekov. 16-ročnému študentovi prievidzského gymnázia, reprezentantovi SR v minigolfe, umožnil príspevok od nadácie účasť na Majstrovstvách Európy juniorov v talianskom Naturnse a Majstrovstvách sveta mužov v Štokholme. S podporou nadácie sa handlovský baník postavil na štartovnú čiaru na maratónskom behu v New Yorku.

Vďaka baníckej nadácii rozvíjal činnosť športový tenisový klub Bystričany a Združenie technických a športových činností Bojnice. Nezanedbateľná bola pomoc nadácie pri organizovaní športových podujatí, akými boli lyžiarska súťaž Európsky pohár FIS/UNI Veľká cena Barbory, cyklistické preteky a preteky na kolieskových korčuliach Dúbravský okruh a hry pre mládež Plameň, organizované Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prievidzi.

Na podporu kultúry vyčlenila nadácia baní 3 300 eur. Okrem iného prispela na organizovanie zimných slávností detí, činnosť detského folklórneho súboru Cindruška zameranú na propagáciu baníckych tradícií, podporila banícku dychovku mesta Handlová a aktivity Country Limit clubu pri organizovaní jesenného Country festivalu a súťaže detskej piesne Jesienka. Finančne sa spolupodieľala na vydaní publikácie Nebudú zabudnutí o osobnostiach kultúrno-osvetového života 20. storočia na hornej Nitre v oblasti hudby, spevu a tanca a na spracovaní DVD dokumentu Obec Koš po roku 1987. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi ako moderný kultúrny stánok pripravila s pomocou nadácie workshop Knižné hody. Slovenskému červenému krížu v Prievidzi prispela na organizovanie súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov základných a stredných škôl a na náklady na oceňovanie darcov krvi v Bojnickom zámku.

Aj v tomto roku pokračuje banícka nadácia v plnení svojich ušľachtilých humanitárnych zámerov. Adresne pomáha tým, ktorí pociťujú vážne sociálne, existenčné a zdravotné problémy a svojím príspevkom sa snaží zlepšiť podmienky a kvalitu ich života.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 01. 02. 2012
© Copyright 2004-2018 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu