Slovenčina
 

Tlačové správy 2011

Untitled document

10.11.2011 V Domove na polceste budú mať vďaka baníkom teplo

15.03.2011 Zber prvej úrody rajčín

10.03.2011 Vyhlásenie vedenia spoločnosti k odbornému posudku ...

09.03.2011 Ťažba hnedého uhlia je opodstatnená

25.02.2011 Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám pomáhalo rodinám a osirelým deťom ...

07.01.2011 Rok 2010 v Hornonitrianskych baniach

15.02.2011 Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu pomáhala aj v roku 2010


Tlačové správy 2010

Tlačové správy 2009

V Domove na polceste budú mať vďaka baníkom teplo

Desať ton triedených druhov uhlia (100 q) vyexpedovali dnes - 10. novembra 2011 hornonitrianski baníci bezplatne, ako dar pre Zduženie Dživipen – Život. Vyťažené uhlie na vlastné náklady dopravili z úpravne bane Cigeľ do novozriadeného „Domova na polceste – Križovatka“ v obci Tŕnie, miestna časť Kašova Lehôtka.

Svojím príspevkom v hodnote 1 156 eur podporili projekt „Cez deti k rodine“, ktorý rieši ťažkú životnú situáciu mládeže po odchode z detských domovov a špeciálnych internátnych škôl v rámci ich adaptácie na samostatný život. Mladí ľudia sa po odchode z detských domov ocitnú vo veľmi ťažkej životnej situácii, bez rodinného zázemia, s najnižšou dávkou sociálnej pomoci a so sťaženou možnosťou nájsť si ubytovanie a pracovné zaradenie.

Z hľadiska bezplatného poskytnutia uhlia, nejde o ojedinelú humanitárnu aktivitu Hornonitrianskych baní Prievidza. Vlani darovali baníci 13 ton uhlia (130 q) aj s dopravou v hodnote 1 800 eur resocializačnému stredisku v Seredi, ktoré spravuje nezisková organizácia TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, zameraná na liečbu drogovo závislých. Svojou aktivitou sa postarali o tepelnú pohodu klientov medzinárodnej kresťanskej organizácie poskytujúcej pobytovou formou sociálnu terapiu pre mužov vo veku od 18 rokov.

Desiatimi tonami uhlia (100 q) v hodnote 1 130 eur prednedávnom podporili aj Občianske združenie Dobrý pastier, ktoré je prevádzkovateľom útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Útulok poskytuje sociálne služby osobám nachádzajúcim sa v stave hmotnej a sociálnej núdze a osobám bez prístrešia. Jeho klientmi sú sociálne najslabší občania, ktorí často nemajú ani na zaplatenie minimálnych poplatkov za poskytované služby.

Hornonitrianske bane Prievidza, ako najvýznamnejšia hnedouhoľná ťažobná spoločnosť na Slovensku, plánujú v tomto roku vyťažiť 2,1 milión ton uhlia. Najväčšia časť produkcie energetického uhlia smeruje do Elektrárne Nováky. V tomto roku plánujú vyrobiť aj 55 000 ton triedených druhov uhlia určených pre zásobovanie domácností a maloodberateľov. Svojou produkciou zásobujú viac ako 30 percent slovenských domácností, ktoré používajú na vykurovanie svojich obydlí hnedé uhlie.

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 10. 11. 2011Zber prvej úrody rajčín

Dozrievajúce paradajkyPrvé prieskumné rady cherry rajčín dozreli v skleníku Hornonitrianskych baní Prievidza už koncom februára. Dcérska spoločnosť AGRO GTV ich v množstve 15 kg dodala do bufetu v bani Nováky, kde ich ako prví mali možnosť ochutnať zamestnanci. Na pulty bufetov spoločnosti, od konca marca aj firemnej predajne, ich budeme oberať len v dokonale zrelom stave, aby svojou farbou, vôňou a chuťou potešili najnáročnejších konzumentov.

Zber hlavnej odrody LEVANZO začína práve v týchto dňoch. V marci predpokladáme obrať 15 000 až 20 000 kg, v závislosti od počasia. Od apríla by sme mali denne zberať 2500 - 3000 kilogramov.

Skleník je vyhrievaný vznikajúcim prebytočným teplom z tepelnej centrály vybudovanej na vykurovanie podzemia nováckeho uhoľného ložiska. Centrála využíva na výrobu tepla geotermálny vrt a tepelnú energiu banských vôd. Moderná technológia umožňuje efektívnejšie zhodnocovanie tepla získaného z geotermálneho vrtu.

Zber paradajokDo skleníka s rozlohou 1,59 hektára, sme prvé priesady zasadili 14. decembra 2010. Celkovo je tu 26 000 priesad, každá má dve rastliny, spolu 52 000 rastlín.

Technológia pestovania je na báze hydroponického roztoku. Priesady sú vysadené do pestovateľských matracov z minerálnej vaty. Ide o takmer ekologické pestovanie. Boj proti škodcom je formou biologického boja – nasadením predátorov požierajúcich škodcov. Rastliny opeľujú čmeliaky.

Ide o holandsko-izraelskú technológiu, ktorej výsledkom v kombinácii s prácou našich ľudí, by mali byť výborné rajčiny, oveľa kvalitnejšie ako ponúka dovoz. Už v súčasnosti máme zabezpečený odbyt. Ročne plánujeme dopestovať 700 - 750 ton kvalitných rajčín. Predávať ich budeme pod vlastnou ochrannou značkou AGRO GTV. 90% produkcie poputuje do veľkoobchodov prostredníctvom Združenia pestovateľov. Zvyšných 10 % (70 – 75 ton ročne) do našich bufetov, do firemnej predajne v Novákoch a vybratej obchodnej siete v regióne.

Pri rozvíjaní tejto mimobanskej aktivity poskytneme pracovnú príležitosť pre 15 zamestnancov. V sezóne zberu nám pomôžu brigádnici.

Rozpočtové náklady na investíciu boli vo výške 3,3 milióny eur.

Nejde o jedinú pestovateľskú aktivitu Hornonitrianskych baní Prievidza. Už viac ako dve desaťročia - od roku 1990 - baníci úspešne pestujú v bani, v hĺbke asi 300 m pod zemou, vynikajúcu jedlú hubu s liečivými účinkami hlivu ustricovitú. Ročná produkcia dosahuje 12 – 15 000 kg. Dodávame ju do obchodnej siete a do stravovacích a reštauračných zariadení v regióne hornej Nitry.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 15. 03. 2011
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a.s.

Vyhlásenie vedenia spoločnosti k odbornému posudku Obvodného banského úradu v Prievidzi o požiari a následnom explozívnom vyhorení plynov s následkom smrteľných pracovných úrazov 20 zamestnancov, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v ťažobnom úseku Handlová.

Preštudovali sme si odborný posudok Obvodného banského úradu v Prievidzi. Aj s odstupom času chceme v prvom rade opätovne vyjadriť nesmiernu ľútosť nad tragédiou, ktorá tvrdo zasiahla do života našej spoločnosti a znamenala nenahraditeľnú stratu pre postihnuté rodiny.

Hornonitrianske bane Prievidza pre objasnenie príčin banského nešťastia v Handlovej poskytli plnú súčinnosť vyšetrovacím orgánom.

Posudok preukázal, že zo strany spoločnosti nedošlo počas mimoriadnej udalosti k zlyhaniu organizácie ani ľudského faktora. Udalosť spôsobili faktory, ktoré nebolo možné predpokladať a vyplynuli z rizika banskej činnosti.

Posudok sme prijali ako vecnú analýzu stavu, ktorý v čase mimoriadnej udalosti nastal.

Z odborného posudku OBÚ Prievidza vyplynulo, že v priebehu hasenia požiaru do času explozívneho vyhorenia plynov došlo v prerážke a v jej okolí k spolupôsobeniu viacerých faktorov.

Výsledky matematického modelovania predložené znalcami preukázali, že vznik mimoriadnej udalosti – explozívne vyhorenie plynov ovplyvnilo spolupôsobenie týchto faktorov:

- zával popolčeka v prerážke,
- deformácia prerážky, zmenšenie jej prierezu,
- teplota požiariska,
- otvorenie dverí v chodbe č. 08 394-0.

Jednotlivé faktory podľa znalcov sami o sebe nemohli vytvoriť taký stav vo vetraní, ktorý by spôsobil vznik mimoriadnej udalosti – explozívne vyhorenie plynov. Na situáciu zásadným spôsobom vplývali faktory, ktoré pôsobili na stav vetrania, nezávisle na postupe prác zameraných na likvidáciu požiaru. Nebolo možné tieto faktory zistiť a odhadnúť ich vplyv na stav vetrania.

Z posudku vyplynulo, že nie je možné jednoznačne určiť, čo bolo hlavnou príčinou explozívneho vyhorenia plynov, a tým aj príčinou smrteľných pracovných úrazov. Nebolo zistené porušenie predpisov, ktoré by bolo príčinou vzniku explozívneho vyhorenia plynov. Zodpovednosť konkrétnej osoby nie je možné z poznatkov získaných v priebehu vyšetrovania objektívne preukázať.

Pri dôkladnom a hĺbkovom šetrení, ktorému bola organizácia pri vyšetrovaní mimoriadnej udalosti podrobená, nám boli vytknuté niektoré porušenia bezpečnostných predpisov, ktoré však nespôsobili mimoriadnu udalosť. Všetky aktuálne sú už v súčasnosti odstránené.

Z každého banského nešťastia vyplynú ako poučenie do budúcnosti závery, ktoré sa premietnu do zmien alebo do vytvorenia nových bezpečnostných pravidiel, tak, aby sa tragédiám maximálne zamedzilo. Žiaľ, nie je v ľudských silách predvídať a pripraviť sa na všetky okolnosti a čeliť niektorým prírodným javom.

Oblasť bezpečnosti práce patrí medzi priority spoločnosti. Robíme všetko preto, aby sa bezpečnosť v banských prevádzkach zvyšovala. Naše úsilie potvrdzuje skutočnosť, že v roku 2010 sme v oblasti pracovnej úrazovosti dosiahli najlepšie výsledky v histórii, ktoré sa prejavili znížením počtu registrovaných pracovných úrazov.

Vedenie spoločnosti, Prievidza 10. 03. 2011
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a.s.

Ťažba hnedého uhlia je opodstatnená

Dňa 3. marca 2011 vydal Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR komentár „Podpora pre baníka predstavuje dvojnásobok jeho hrubej mzdy“. Musíme konštatovať, že viaceré uvádzané informácie sú zavádzajúce. Verejnosť nabádajú k záverom, že vysoká cena elektrickej energie na Slovensku je spôsobená podporou uhoľného baníctva. Inštitút finančnej politiky pritom do podpory ťažby uhlia zahrnul aj položky, ktoré s ťažbou uhlia nemajú nič spoločné.

Deputát baníckym dôchodcom a vdovám je pozostatkom federálnej legislatívy. Vypláca sa len tým dôchodcom, ktorí odišli do dôchodku pred rokom 1992, z čoho je zrejmé, že s dotovaním ťažby uhlia to nemá nič spoločné.

Rovnako tendenčne je priradený aj osobitný príspevok baníkom pri naplnení najvyššej prípustnej expozície, vyplácaný v zmysle zákona č. 98/1987 Zb., pre všetkých zamestnancov, ktorí naplnili podmienky expozície v 3. a 4. kategórii rizika práce, a to nielen v uhoľnom baníctve, ale aj v rudnom, nerudnom baníctve a v podzemnom staviteľstve.

Zo systémového hľadiska je úplne nevhodne a nekorektne uvedený príspevok pre pozostalých, v súvislosti s najväčším banským nešťastím z 10. augusta 2009 v bani Handlová. Rozhodnutím vlády bol adresne vyplatený pozostalým rodinám.

Oslobodenie od spotrebnej dane vychádza zo zákona o spotrebnej dani uhlia a plynu. Spotrebnou daňou je zaťažená každá vyrobená KWh elektrickej energie. V prípade zdanenia hlavnej komodity vstupujúcej do jej výroby – čo platí rovnako pre plyn a uhlie - by mohlo dôjsť k duplicitnému, dvojitému zdaneniu. V rámci systému a prijatých ekonomických pravidiel je to neprípustné . Z toho vyplýva, že uvádzaná „podpora cez oslobodenie od spotrebnej dane“ nie je dotáciou pre ťažbu uhlia. V opačnom prípade by bol dotovaný aj plyn.

Existencia Elektrárne Nováky je nutná pre bezpečnosť a stabilizáciu elektroenergetickej sústavy SR. Je to dôležitý elektro-energetický uzol severozápadnej časti Slovenska a daného regiónu, priamo napojený na veľkoodberateľov elektriny (Slovalco Žiar nad Hronom a NCHZ Nováky). Zároveň slúži ako dodávateľ podporných služieb pri vykrývaní odchýliek.

Ako náhrada za tepelnú elektráreň v Novákoch je možná len rekonštrukcia na plyn, prípadne čierne uhlie. Obidve suroviny sú však z dovozu a výrobu elektrickej energie zásadne nezlacnia. Navyše technicky, najmä v zime, dovozové uhlie nie je možné zabezpečiť v potrebnom množstve a čase, nakoľko cestou zamrzne.

To znamená, že vlády SR, v roku 2005 Dzurindova a v roku 2010 Ficova, sa nerozhodovali pre podporu uhlia prostredníctvom všeobecného hospodárskeho záujmu pre citový vzťah k baníkom, ale po zrelej úvahe, na základe ekonomických analýz. Podpora uhlia plní aj sociálnu stránku v regiónoch, nielen pre 4464 zamestnancov na ťažbe uhlia, ale aj výrobcu elektriny a celej nadväzujúcej sféry, s odhadom cca 15 000 zamestnancov. Inštitút finančnej politiky to samozrejme neberie do úvahy, lebo to by boli iné prepočty a nie sústredená pozornosť na baníkov.

V doplatku na výrobu elektriny sú zahŕňané aj iné aspekty vychádzajúce z regulácie, ktoré s ťažbou hnedého uhlia nemajú nič spoločné. Pre názornosť uvádzame, že vyrobená elektrina z domáceho uhlia predstavuje výkupnú cenu 105 €/MWh, výkupná cena pri výrobe z biomasy je 126 €/MWh, v roku 2010 pri výrobe vo fotovoltaickej elektrárni 430 € za MWh.

V komentári Inštitútu finančnej politiky sa správne uvádza štátna pomoc na sprístupnenie zásob počas rokov 2007 až 2009 v priemere cca 4 mil. eur za rok. Tieto prostriedky boli určené na sprístupnenie nových ťažobných kapacít s vytvorením až 500 pracovných miest. V tomto prípade dotácia vychádza 25 000 – 27 000 eur na vytvorenie jedného pracovného miesta. Koľko vychádza štátna pomoc na vytvorenie jedného pracovného miesta pre zahraničných investorov, sa nikde v materiáloch Inštitútu finančnej politiky neuvádza. Z našich dostupných informácií to činí 50 000 – 75 000 eur na jedno pracovné miesto. Čiže štátna pomoc pri vytvorení 500 pracovných miest, pri nediskriminovaní domácich podnikateľských subjektov, by mohla predstavovať nie 12,3 miliónov eur, ale 25 mil. – 37,5 mil. eur.

Z daných informácií vidieť, že komentár zo strany Inštitútu finančnej politiky a následne uverejnené články v niektorých denníkoch nevychádzajú z komplexnej znalosti problematiky autorov, sú zavádzajúce a nepriaznivo ovplyvňujú verejnú mienku voči ťažbe hnedého uhlia na Slovensku.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 09. 03. 2011Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám pomáhalo rodinám a osirelým deťom aj v roku 2010

Nečakaný odchod alebo trvalá invalidita manžela a otca bolestne zasahuje do života rodín. Pre baníkov bola vždy príznačná veľká solidarita a spolupatričnosť. V roku 2007 sa stala impulzom pre založenie Občianskeho združenia ,,Na pomoc sirotám a vdovám". Je dobrovoľným a nezávislým združením občanov zameraným na podporu a pomoc deťom, ktorým jeden z rodičov tragicky zahynul pri plnení pracovných povinností v baníctve.

Finančné a materiálne prostriedky získava z členských príspevkov, sponzorských príspevkov, resp. darov. V roku 2010 venovali zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza a ďalší darcovia poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2009 na účet občianskeho združenia 20 333 eur.

Prioritou združenia je prispievať deťom na výchovu a vzdelávanie, na úhrady školného, rôznych kurzov, škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Matkám menších detí na poplatky v materských škôlkach, ale aj pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok či ozdravných pobytov.

Pravidelne pred začiatkom školského roka poskytuje občianske združenie školopovinným deťom finančný príspevok na školské pomôcky. Využilo ho 17 školákov a študentov v celkovej výške 1700 eur. S podporou občianskeho združenia 607 eur sa dve deti zúčastnili letnej detskej rekreácie. Osirelému študentovi bol poskytnutý príspevok 460 eur na rozšírenie jazykových znalostí na kurze angličtiny.

V predvianočnej atmosfére obdarovalo škôlkarov z materskej školy v Handlovej novým netbookom v hodnote 307 eur. Škôlku navštevuje aj osirelé dievčatko, ktoré stratilo otca pri banskom nešťastí v Handlovej.

Občianske združenie „Na pomoc sirotám a vdovám" pomohlo rodinám, prekonať nepriaznivú ekonomickú situáciu sociálnou výpomocou vo výške 4 660 eur.

Pre spríjemnenie voľných chvíľ, regeneráciu zdravia a oddych zakúpilo pre pozostalé rodiny 54 poukazov na 3-dňový pobyt s plnou penziou a s využitím služieb relax centra v rekreačnom stredisku Repiská v Nízkych Tatrách, v celkovej výške 13 770 eur.

V plnení svojho poslania pokračuje Občianske združenie „Na pomoc sirotám a vdovám“ aj v tomto roku. Súčasťou dobrej myšlienky – pomáhať rodinám postihnutým tragédiou – sa môžu stať všetci, ktorí poukážu 2-percentný príspevok zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2010 v prospech tohto združenia. Údaje o prijímateľovi: Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám, sídlo: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 42 02 63 18.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 25. 02. 2011NADÁCIA BANE PRE ZDRAVIE, VZDELANIE, KULTÚRU A ŠPORT REGIÓNU POMÁHALA AJ V ROKU 2010

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, ktorú založili Hornonitrianske bane Prievidza, pomáha na hornej Nitre už od roku 2004. V minulom roku nadácia vyplatila 35 460 eur na podporu zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.

Nadácia sa snažila zmierniť najmä zložitú životnú situáciu handicapovaným občanom a uľahčiť im každodenný život. Prispela na zakúpenie pohybového trenažéra, dvoch invalidných vozíkov, poskytla finančné prostriedky na lieky a terapiu. Rovnako vyčlenila financie pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska na organizovanie sociálno-rehabilitačných kurzov pre nevidiacich. Gymnáziu v Novákoch pomohla vo vybudovaní bezbariérového prístupu do školy a sociálnych zariadení, aby umožnila navštevovať školu talentovanému telesne postihnutému žiakovi. Významná bola aj podpora športových aktivít. Z prostriedkov nadácie získal Hornonitriansky basketbalový klub financie na zabezpečenie súťažnej činnosti mládežníckych družstiev a na rozvoj mládežníckeho basketbalu. Vďaka nadácii rozvíjali svoju činnosť volejbalový klub žien Prievidza, obecný futbalový klub Slávia Chrenovec-Brusno a dobrovoľný hasičský zbor Bystričany. Nezanedbateľná bola pomoc nadácie pri organizovaní športových podujatí, akými boli lyžiarska súťaž Európsky pohár FIS/UNI Veľká cena Barbory, cyklistické preteky a preteky na kolieskových korčuliach Dúbravský okruh a športový deň zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza.

V oblasti kultúry nadácia podporila realizáciu ideového zámeru sochy kniežaťa Svätopluka, ale aj miestny odbor Matice slovenskej Koš pri tvorbe projektu zameraného na históriu obce, banícku dychovku v Handlovej s cieľom zachovať banícke tradície, Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi v celonárodnom projekte Moja naj kniha. Prispela na organizovanie spoločenského stretnutia obyvateľov Laskára, ktorí opustili svoje domy z dôvodu banskej činnosti. Podporila činnosť Spolku priateľov Bane Nováky finančným príspevkom na vybudovanie turistického náučného banského chodníka, ktorý prostredníctvom pätnástich pútačov predstavuje dobývanie uhlia na nováckom uhoľnom ložisku.

S prosbou o pomoc sa na nadáciu obrátilo aj riaditeľstvo Základnej školy na Ulici Rastislavovej v Prievidzi v súvislosti s odstraňovaním škôd po ničivej povodni. Nadácia poskytla finančný príspevok, aby aspoň sčasti kompenzovala škody a pomohla dôstojne otvoriť nový školský rok. Okrem toho zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza dobrovoľne, formou zrážky zo mzdy vyzbierali 4654,53 eur, ktoré venovali na obnovu školy.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 15. 02. 2011Rok 2010 v Hornonitrianskych baniach

Baníci z troch ťažobných úsekov Hornonitrianskych baní Prievidza (bane Cigeľ, bane Handlová a bane Nováky) vyťažili v uplynulom roku 2 059 000 ton uhlia. Stabilizujúcim prvkom v procese dobývania bol ťažobný úsek Nováky, ktorý vyťažil 1 453 000 ton. Prispelo k tomu úspešné rozbehnutie ťažby v novej ťažobnej kapacite 11. poli, kde stenové poruby dosahovali priemerné denné ťažby na úrovni 1 650 až 1 800 ton. Okrem dobrých bansko-geologických podmienok a ľudského faktora je to výsledok vložených investícií a vývoja rozhodujúcich zariadení komplexne-mechanizovaného porubu, stenového dopravníka a nového typu zberného dopravníka. Pri príprave nových ťažobných kapacít razičské kolektívy vyrazili 13 275 m banských chodieb.

Z vyťaženého uhlia hornonitrianski baníci v úpravniach vyrobili a celkovo odbytovali 2 136 125 ton odbytových druhov. Strategickému obchodnému partnerovi - Slovenským elektrárňam, Elektrárni Nováky dodali 1 976 286 ton hnedého energetického uhlia. Pre zásobovanie malospotrebiteľov a domácností vyrobili 53 506 ton triedených druhov uhlia. Časť produkcie energetického uhlia v objeme 106 333 ton smerovala do Bukózy Energo, Hencovce.

Spoločnosť realizovala investičné zámery v objeme 16,7 miliónov €. Prostriedky boli vynaložené na povrchové stavby súvisiace so sprístupnením uhoľných zásob v 11. poli ťažobného úseku Nováky, na razenie investičných banských diel a na investície do strojov a zariadení v záujme modernizácie a zvýšenia bezpečnosti banskej prevádzky.

Hornonitrianske bane Prievidza zabezpečili rozhodujúce ekonomické parametre pre dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia. Počas celého roka si plnili svoje záväzky voči zamestnancom, štátnemu rozpočtu, poistným fondom a bankovým ústavom. Začiatkom roka 2010 zamestnávali 4174 zamestnancov, pričom k 31. 12. 2010 ich počet stúpol o 22. Do pracovného pomeru v uplynulom roku prijali 454 zamestnancov, z toho 229 do podzemia.

ZÁMERY ROKA 2011

Úlohy v podnikateľskom pláne na rok 2011 sú v oblasti uhlia v súlade s hlavnými tézami energetickej koncepcie Slovenskej republiky a rešpektujú všeobecný hospodársky záujem na ťažbe uhlia v SR. Hlavnými cieľmi podnikateľského plánu sú: dosiahnutie ziskového hospodárenia s krytím všetkých investičných a prevádzkových potrieb, súlad medzi výrobou a odbytom, zníženie úverovej zadĺženosti, udržanie ťažobnej spôsobilosti spoločnosti v roku 2012 na úrovni 2 100 000 t a realizácia koncepčného investičného rozvoja. Pre rok 2011 počítame s ťažbou 2 100 000 ton, čo pri jej zvýšení o 41 000 ton, znamená medziročný rast o 2 %. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečenie prípravy ťažobnej spôsobilosti pre rok 2012 vyrazením banských chodieb v objeme 14 600 metrov.

V roku 2011 plánujeme celkový počet 4 205 zamestnancov. Významnou oblasťou je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Pravidelnými kontrolami pracovísk, systémom odhaľovania bezpečnostných rizík, ďalšími formami kontroly a riadenia, ako aj permanentným vzdelávaním zamestnancov chceme trvalo, v spolupráci so zamestnancami, zabezpečiť zlepšovanie podmienok výkonu práce. Naďalej budeme podporovať zavádzanie systémových opatrení na zníženie pracovnej úrazovosti, na vytváranie zdravých pracovných podmienok a na predchádzanie škodám na zdraví.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 07. 01. 2011
© Copyright 2004-2018 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu