Slovenčina
 

Skúšobné laboratórium uhlia

Untitled document

Skúšobné laboratórium uhlia
(SLU) bolo zriadené na základe Príkazu generálneho riaditeľa č.15/98, ktorým boli zlúčené dovtedajšie laboratóriá v odštepných závodoch Bane Cígeľ, Nováky a Handlová. Prvé osvedčenie o akreditácii  bolo Skúšobnému laboratóriu uhlia udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou dňa 18.2.2000.
K akreditácii v oblasti analýz uhlia v roku 2006 pribudla akreditácia v oblasti odberov a analýz odpadových vôd.
V roku 2013 bol rozšírený rozsah akreditácie o odber vzoriek a stanovenie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší.

Rozsah akreditácií:

Príloha k Osvedčeniu o akreditácii

Pokyny pre zákazníkov laboratória

Odborné spôsobilosti podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie:

 • §15, ods. 1, písm. a) – na odber a meranie prachu vo vnútornom a pracovnom prostredí
  Ing. Eva Vrabcová - číslo osvedčenia: OOD/441/2014 zo dňa 20.02.2014.
 • §15, ods. 1, písm. f) – na odber vzoriek prašnosti v pracovnom prostredí.
  Ing. Michal Oršula - číslo osvedčenia: OOD/16/2012 zo dňa 23.01.2012.
Akreditované činnosti
  Chemické a fyzikálne skúšky uhlia: stanovenie vody, popola, spaľovacieho tepla, výhrevnosti, síry a mernej sírnatosti v uhlí podľa rozsahu akreditácie.
 • Chemické a fyzikálne skúšky odpadových vôd: stanovenie biologickej spotreby kyslíka po 5 dňoch (BSK5), chemickej spotreby kyslíka dichromanom (CHSKCr), nerozpustných látok (NL), reakcie vody (pH), železa (Fe) podľa rozsahu akreditácie.
 • Odber vzoriek odpadových vôd pre fyzikálno-chemické skúšky podľa rozsahu akreditácie.
 • Odber vzoriek pevných aerosólov v pracovnom ovzduší (inhalovateľná a respirabilná frakcia)
 • Stanovenie hmotnostnej koncentrácie a obsahu pevných aerosólov (inhalovateľná a respirabilná frakcia) v ovzduší pracovného prostredia.
Neakreditované činnosti
 • rozbory banských vôd,
 • rozbory olejov z banských prevádzok,
 • analýzy banského ovzdušia.
Kontaktné osoby
Menofunkciatel.e-mail
Ing. Eva Vrabcová vedúca SLU +421 906 772 296 evrabcova@hbp.sk
Ľubomír Belaň manažér kvality - metrológ +421 906 77 2 450 lbelan@hbp.sk
Zita Pastieriková
vedúca laboratória č.1 (BC) +421 465 115 780 zpastierikova@hbp.sk
Jarmila Píšová vedúca laboratória č.3 (BN) +421 906 772 297 jpisova@hbp.sk
Ľubica Zubajová vedúca vzorkovania vôd +421 465 115 788 lzubajova@hbp.sk
© Copyright 2004-2018 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu