Slovenčina
 

Pokyny pre zákazníkov SLU

Untitled document
Objednávka

Skúšky sa vykonávajú na základe písomnej objednávky, ktorú zašlite alebo osobne doručte s predmetmi skúšania. Jednanie so zákazníkom zabezpečuje vedúca SLU.

  Objednávka musí obsahovať tieto údaje:
 • Presnú špecifikáciu požiadavky zákazníka a rozsah požadovaných skúšok.
  Doporučujeme novým zákazníkom konzultovať svoje požiadavky s vedúcou SLU.
 • Účtovné údaje.
Príjem vzoriek

Každá vzorka musí byť jednoznačne označená a podľa príslušných špecifikácií vhodná na laboratórne skúšanie.

  Vzorky sa preberajú v čase od 6:00 hod. do 14:00 hod. nasledovne:

 • Uhlie (tuhé palivá) - chemické laboratórium, prevádzka Nováky. Vzorky tuhých palív je taktiež možné poslať poštou alebo zásielkovou službou vo vhodnom umelohmotnom obale zabraňujúcom zmenu parametrov vzorky. Hmotnosť a zrnenie vzorky má zodpovedať požiadavkám na laboratórnu vzorku a požadované skúšky. Odber a úprava vzorky musí byť vykonaná v zmysle ISO 5069-1až 2 alebo ISO 13909-1až 8.
 • Odpadové vody - – hydroanalytické laboratórium HAL, prevádzka Cígeľ. Vzorky pre BSK5 len v stredu a štvrtok od 6:00 hod. do 14:00 hod., v piatok od 6:00 hod. do 9:00 hod. Upozorňujeme zákazníkov, že z dôvodu náchylnosti vzoriek odpadovej vody na degradáciu je potrebné vzhľadom na reprezentatívnosť dodržať zásady výberu vhodnej vzorkovnice, správnej konzervácie a času skladovania. Odber a uchovávanie vzoriek vôd sa riadi ISO 5667.
  Všeobecne pre fyzikálno-chemický rozbor treba vzorku po odbere chladiť na 2 až 5 oC a doručiť na rozbor maximálne do 24 hodín po odbere, pokiaľ požadovaný ukazovateľ nebol vo vzorke fixovaný iným vhodným spôsobom.
  Objem vzorky a dátum skúšky si vždy dohodnite s prijímacím laboratóriom, pokiaľ tak nebolo dohodnuté v zmluve alebo potvrdené vedúcou SLU. Vzorky uhlia sa po vykonaní analýzy uchovávajú spravidla 21 dní, odpadové vody sa neuchovávajú z dôvodu náchylnosti k degradácii, pokiaľ so zákazníkom nie je dohodnuté inak.
Manuálny odber bodových a zlievaných vzoriek pre fyzikálno-chemické skúšky

SLU zabezpečuje odber vzoriek a rozbory ako aj samotné odbery podľa rozsahu akreditácie uvedenej v prílohe Osvedčenia o akreditácii. Pri špecifikácii zákazníka, ktorá vychádza z rozhodnutí, napr. Úradov životného prostredia, k objednávke priložte fotokópiu tohoto rozhodnutia, resp. tú časť, kde je zadefinované miesto odberu, charakteristika vzorky, požadované ukazovatele a frekvencia odberu. Na základe týchto vstupných údajov, obhliadky odberného miesta a v súlade s normatívnymi požiadavkami (STN) bude vypracovaný Program (plán) vzorkovania, podľa ktorého sa budú vzorky odoberať.

Výsledky skúšok - Protokol o skúške, Protokol o odbere vzorky

Výsledky skúšok sú zákazníkovi zaslané vo forme protokolu v tlačenej podobe alebo si ich zákazník prevezme osobne. Telefonicky sa výsledky skúšok neposkytujú.

Cena prác, fakturácia

Na základe objednávky alebo na požiadanie je zákazníkovi predložená cenová ponuka.
Po vykonaní skúšok a zaslaní protokolov sú práce mesačne fakturované.

Sťažnosti

Sťažnosti a pripomienky k činnosti SLU sa podávajú písomne vedúcej SLU do 15 dní od obdržania protokolu. Do 30 dní zákazník dostane písomné stanovisko k sťažnosti. V prípade neopodstatnenej sťažnosti, náklady na opakované alebo arbitrážne analýzy hradí zákazník.
© Copyright 2004-2018 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - všetky práva vyhradené | mapa stránky | kontakty | späť Vytlačiť tútor stranu